Przejazdy nienormatywne - wniosek


WAŻNE: Przeczytaj szczegółową informację o nowych przepisach związanych z przejazdami pojazdów nienormatywnych 

 

Akty prawne regulujące zasady przejazdów pojazdów nienormatywnych od 19 października 2012 r.:


1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 222, poz. 1321) - zobacz 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086); link do zakładki na stronie z ustawa o drogach publicznych - zobacz 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.) - zobacz 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 Czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 764) - zobacz 
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366) - zobacz 
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629) - zobacz 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r.w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 144 ze zm.); - zobacz 

8. Ustawa z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym (Dz. U. 2004 r. Nr 204 poz. 2088) - zobacz 

  • Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego - pobierz 
  • Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego - pobierz 
  • Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii III-VI na przejazd pojazdu nienormatywnego - pobierz 
  • Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego - pobierz 

Informacja dotyczących danych osobowych

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak również w celu archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 764) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 217).

Dane osobowe będą ujawniane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

Dane wnioskodawcy będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania danych.

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania na warunkach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Tabela kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, cennik oraz organy wydające - zobacz 

 

Numer konta bankowego, na który należy wpłacać opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego dla Oddziału w Rzeszowie: 16 1130 1105 0005 2142 3920 0010, BGK Rzeszów.