Zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Zator, w ciągu drogi krajowej nr 28

oddział: Kraków

długość: 2.1 km

obecny etap:  w przetarguI Etap zrealizowany:

 

13.12.2007 r. – podpisano umowę z MP Mosty Sp. z o.o. na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, Koncepcji Programowej, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

02.03.2015 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad dla etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.

 

29.04.2015 r. – złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania do burmistrza Zatora.

 

listopad 2015 r. – opracowano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

28.04.2016 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wg wariantu 2, wydaną przez burmistrza Zatora.

 

16.08.2016 r. – uzyskano wydaną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

25.04.2017 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad dla etapu Koncepcję Programowej.

 

 1. – ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie „Projektuj i Buduj”

 

II Opis inwestycji:

 

Przebieg drogi.

 

Projektowana inwestycja położona jest w całości na terenie województwa małopolskiego, powiat oświęcimski, miasto Zator.

 

GDDKiA

Mapa orientacyjna inwestycji

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi – GP 1/2
 • prędkość projektowa – 70 km/h
 • szerokość pasa ruchu – 3,50 m
 • szerokość opaski - 0,50 m
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 1,50 m
 • kategoria ruchu – KR 5
 • obciążenie – 115 kN/oś

Wariantowanie przebiegu drogi:

 

 • Wariant 1 - włączenie DW781 do projektowanej obwodnicy łącznikiem, skierowanym na południowy wschód poprzez rondo na połączeniu DK28 i projektowanej obwodnicy,
 • Wariant 2 - włączenie DW781 do projektowanej obwodnicy poprzez łącznik, skierowany na północny wschód i skrzyżowanie skanalizowane typu „T” w odległości ok. 600 m od ronda na końcu odcinka obwodnicy,
 • Wariant 3 - poprowadzenie wschodniego odcinka DW781 nowym śladem nad projektowaną obwodnicą bez połączenia i włączenie jej do istniejącej DK28.

 

Wariant 2 wskazano jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Obiekty inżynierskie:

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą obwodnicy m. Zator oraz przekroczenia istniejących cieków lub szlaków migracyjnych zwierząt zapewniono poprzez obiekty inżynierskie typu wiadukt, most, przepusty. Typ obiektu inżynierskiego dobrano w zależności od ukształtowania i charakterystyki obszaru oraz aspektów ekologiczno-środowiskowych (ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych).

 

III. Ochrona środowiska

 

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 544 m), urządzeń do podczyszczania wód opadowych, stawów kompensacyjnych, przejść dla zwierząt średnich, małych i płazów, wygrodzenia herpetologiczne. Nasadzenia drzew i krzewów.

 

Inwestycja będzie realizowana jako projekt pilotażowy, wdrażający metodologię BIM na etapie prac projektowych oraz robót budowlanych.