Budowa drogi ekspresowej S-12 na odcinku Piaski - Dorohusk
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących inwestycji: „Budowa drogi ekspresowej S-12 odc. Piaski – Dorohusk”.

Ze względu na zakończenie terminu konsultacji społecznych podany adres e-mail przestaje działać, a tekst pozostawiamy w celach informacyjnych.


Planowany do budowy odcinek drogi ekspresowej S-12 jest końcowym odcinkiem drogi ekspresowej S12 : A1 (Piotrków Trybunalski) – Sulejów – Radom – Puławy – Kurów – Lublin – Piaski – Chełm – Dorohusk – granica państwa długości ok. 69,7 km od końca obwodnicy m. Piaski do przejścia granicznego w Dorohusku.
Projekt ujęty jest na liście rezerwowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Działanie 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski.


Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę drogi dwujezdniowej,
- odwodnienie drogi,
- budowę węzłów: Brzeziczki, Struża, Dorohucza, Marynin-Karczemka, Janów, Horodyszcze, Okszów, Srebrzyszcze, Brzeźno, Okopy obsługujących wszystkie relacje ruchowe,
- budowę obiektów mostowych nad rzekami i kanałami,
- budowę przejazdów drogowych na przecięciu z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi,
- budowę wiaduktów na liniami kolejowymi,
- budowę dróg dojazdowych przeznaczonych do obsługi ruchu lokalnego,
- budowę urządzeń ochrony środowiska - przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej


Podstawowe parametry techniczne drogi ekspresowej S-12:
- klasa techniczna drogi        - S
- prędkość projektowa           - Vp = 100 km/h
- nośność nawierzchni           - 115 kN/oś
- liczba jezdni                           - 2
- liczba pasów ruchu jezdni    - 2
- szerokość pasa ruchu          - 3,50 m
- szerokość pasa dzielącego - 11,00 m
- szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
- skrajnia pionowa                    - 5,00 m


Szczegółowe informacje dot. planowanej drogi ekspresowej S-12 przedstawione są na stronie internetowej www.dialog-spoleczny.pl


Celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wariantowego przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami Inwestora, stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania rozwiązań preferowanych. Działania konsultacyjne mają również na celu umożliwienie Projektantom, Inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wyboru optymalnego wariantu rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron.


Materiały graficzne, umożliwiające się zapoznanie z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi, zostają wyłożone od dnia 09.03.2009 r. do dnia 06.04.2009 r. w siedzibach:
Urzędu Gminy Piaski - Piaski, ul. Lubelska 77,
Urzędu Gminy Trawniki - Trawniki 605,
Urzędu Gminy Siedliszcze - Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a,
Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny - Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16,
Urzędu Gminy Chełm - Pokrówka, ul. Gminna 18,
Urzędu Miasta Chełm - Chełm, ul. Lubelska 65,
Urzędu Gminy Kamień - Kamień 139D,
Urzędu Gminy Dorohusk - Dorohusk, ul. I Armii Wojska Polskiego 50.


Wraz z materiałami wyłożone zostaną zeszyty, w których można wpisywać uwagi i opinie dot. planowanej budowy drogi ekspresowej S-12 odc. Piaski - Dorohusk.


W czasie trwania konsultacji przewiduje się również cykl spotkań z udziałem Projektantów, Inwestora oraz zainteresowanych stron mających na celu zaprezentowanie rozwiązań projektowych oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości lub niejasności mogących pojawić się w trakcie analizowania dokumentacji. Przez cały okres trwania konsultacji każda zainteresowana strona ma możliwość zgłoszenia opinii lub wniosku na temat planowanej inwestycji. Analizowane będą wyłącznie wnioski złożone pisemnie, opatrzone imieniem, nazwiskiem oraz podpisem wnioskującego, zawierające adres korespondencyjny oraz numer ewidencyjnym nieruchomości, której dotyczy wniosek. Informacje dotyczące miejsca wyłożenia dokumentacji, terminów spotkań z Projektantami, adresów, na które będzie można przesyłać wnioski, wywieszone zostaną na tablicach ogłoszeń w poszczególnych gminach.


Zakres i przedmiot wykupu nieruchomości (budynków, gruntów) nie jest przedmiotem opracowania studialnego i dla zaakceptowanego przebiegu drogi podlegać będzie odrębnym ustaleniom właścicieli nieruchomości z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.


Uwagi i opinie można również przekazywać na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub na adres e-mail: piaski-dorohusk@ek-kom.pl z dopiskiem „S-12 Piaski-Dorohusk-konsultacje społeczne”).


Podpisane i zaopatrzone w adres uwagi i opinie zostaną przeanalizowane przez naszych pracowników oraz projektantów. W uzasadnionych przypadkach, możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i ekonomicznych, wnioski i uwagi zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji technicznej dot. budowy drogi ekspresowej S-12 Piaski-Dorohusk.


Terminy spotkań w sprawie konsultacji społecznych:
17 marca, Gmina Kamień, godz. 17.00 - Szkoła Podstawowa w Kamieniu
18 marca, Gmina Piaski, godz. 17.00 - Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22
19 marca, Gmina Siedliszcze, godz. 10.00 - Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a
25 marca, Gmina Dorohusk, godz. 16:00, Pałac Suchodolskich w Dorohusku Osadzie, ul. Parkowa 5
26 marca, Gmina Trawniki, godz. 16:00: sołectwa Siostrzytów, Pełczyn, Trawniki Kolonia, Dorohucza - budynek po byłej Szkole Podstawowej w Pełczynie; godz. 18:30: sołectwa Stróża Wieś, Stróża Kolonia, Biskupice - Szkoła Podstawowa w Biskupicach
27 marca, Gmina Rejowiec Fabryczny, godz. 14 - Krzywowola 23a (budynek mieszkalny)


W dniach 23 – 27 marca, od godz. 8:00 do 14:00, pracownicy firmy EKKOM w siedzibie UG Chełm będą wyjaśniać wszystkim zainteresowanym mieszkańcom kwestie przebiegu przyszłej trasy S12.