BUDOWA OBWODNICY M. GORAJEC


Ze względu na zakończenie terminu konsultacji społecznych podany adres e-mail przestaje działać, a tekst i załączniki graficzne pozostawiamy w celach informacyjnych.


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy m. Gorajec” w ciągu drogi krajowej Nr 74 na odcinku Frampol - Szczebrzeszyn. Planowany do budowy odcinek obwodnicy m. Gorajec w ciągu drogi krajowej Nr 74 : Sulejów – Kielce – Opatów – Ożarów – Annopol – Kraśnik – (do DK nr 19) - … - Janów Lub. (od DK nr 19) – Frampol – Gorajec – Szczebrzeszyn – Zamość - Hrubieszów – Zosin – granica państwa długości ok. 6,4 km. Zakres inwestycji obejmuje : - budowę obwodnicy na odcinku długości ok. 6,4 km jako drogi jednojezdniowej, dwupasowej, szerokości 9,00 m z dostosowaniem nawierzchni do obciążenia 115 kN/oś, - odwodnienie drogi, - budowę obiektu mostowego na rzece Gorajec, - budowę przejazdów drogowych na przecięciu z drogami powiatowymi i gminnymi, - budowę dróg dojazdowych przeznaczonych do obsługi ruchu lokalnego, - budowę urządzeń ochrony środowiska. - przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej Materiały graficzne, umożliwiające się zapoznanie z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi, zostają wyłożone od dnia 28.04.2008 r. do dnia 17.05.2008 r. w siedzibie : - Urzędu Gminy Radecznica - ul. Prusa 21, Radecznica. Wraz z materiałami wyłożone zostaną zeszyty, w których można wpisywać uwagi i opinie dot. budowy obwodnicy m. Gorajec. Zakres i przedmiot wykupu nieruchomości (budynków, gruntów) nie jest przedmiotem opracowania koncepcyjnego i dla zaakceptowanego przebiegu drogi podlegać będzie odrębnym ustaleniom. Uwagi i opinie można również przekazywać na adres : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin ( z dopiskiem „Gorajec-konsultacje społeczne” ) lub na adres e-mail : gorajec74@lublin.gddkia.gov.pl Podpisane i zaopatrzone w adres uwagi i opinie zostaną przeanalizowane przez naszych pracowników oraz projektantów opracowania. W uzasadnionych przypadkach, możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i ekonomicznych, wnioski i uwagi zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji technicznej dot. budowy obwodnicy m. Gorajec. Plan sytuacyjny obwodnicy Gorajca. (7 MB)