Droga ekspresowa S17 na odcinku Zamość - Hrebenne


Sposób przedstawienia działań informacyjno - konsultacyjnych został oparty o opracowanie autorskie Pani Katarzyny Łowickiej (PROINWESTYCJA), t.j. serwis internetowy www.ikonsultacje-s8markiradzymin.pl, chronione prawami autorskimi na podstawie Ustawy z dn. 4 lutego 1994r . o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. nr 90, poz. 631 z 2006r ze zm.).

Ze względu na zakończenie terminu konsultacji społecznych podany adres e-mail przestaje działać, a tekst i załączniki graficzne pozostawiamy w celach informacyjnych.
Przedmiot działań informacyjno - konsultacyjnych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Lublinie planuje budowę drogi ekspresowej S-17 na odcinku Zamość – Hrebenne w kierunku Lwowa na odcinku od projektowanej Obwodnicy Zamościa do projektowanej obwodnicy m. Tomaszów Lubelski i od obwodnicy Tomaszowa do wybudowanej obwodnicy Hrebennego.
GDDKiA Oddział w Lublinie zaprasza do konsultacji nad proponowanymi przebiegami w/w drogi, aby zaprojektować optymalny przebieg drogi, który będzie najkorzystniejszy z punktu widzenia technicznego, ekonomicznego, społecznego i środowiskowego.
Inwestorowi zależy, aby wszelkie wątpliwości i sporne kwestie związane z przebiegiem projektowanej drogi ekspresowej S-17 rozstrzygać na etapie planowania inwestycji.Główne cele działań informacyjno - konsultacyjnych to:
• Poinformowanie społeczeństwa o planowanej inwestycji
• Wyjaśnienie wątpliwości i obaw społecznych związanych z planowaną inwestycją,
poprzez system pytań i odpowiedzi
• Umożliwienie społeczeństwu wypowiedzenie się na temat koncepcji przebiegu drogi, poprzez składanie pisemnych wniosków, uwag i opinii dotyczących planowanych wariantów drogi.
• Działania informacyjno - konsultacyjne są skierowane przede wszystkim do właścicieli i użytkowników terenów sąsiadujących z istniejącą i projektowaną drogą krajową nr 17 na odcinku Zamość – Hrebenne.
• Umożliwienie decydentom lepszego rozpoznania uwarunkowań społecznych związanych z planowaną inwestycjąOpis i parametry techniczno użytkowe drogi krajowej nr 17
Istniejąca droga krajowa nr 17 (wariant „0") przebiega przez miejscowości Zamość, Łabunie, Krynice, Tarnawatkę, Tomaszów Lubelski, Bełżec, Lubyczę Królewską i Hrebenne, miejscowości o zwartej zabudowie mieszkaniowej.
W celu ominięcia terenów zabudowanych, podjęto decyzję o wytyczeniu nowego przebiegu dla trasy ekspresowej S-17.
Korytarz projektowanej drogi biegnie głównie przez tereny rolne i leśne, omijając tereny zurbanizowane:
- Wariant 0 – po istniejącej trasie
- Wariant I – kolor czerwony
- Wariant II – kolor niebieski
- Wariant III – kolor pomarańczowy
- Wariant IV – kolor zielony
- przebieg drogi S17 proponowany przez projektanta (podwójna niebieska linia)
Projektant po wstępnej analizie wariantów przebiegu drogi S-17 i uzgodnieniach zaproponował przebieg drogi pokrywający się częściowo z każdym z wariantów w nawiązaniu do zaprojektowanych obwodnic m. Zamość, Tomaszów Lubelski i Hrebennego.

Proponowana trasa S-17 przebiega przez obszar dziesięciu jednostek administracyjnych: gminy Zamość, gminy Sitno, gminy Łabunie, gminy Komarów, gminy Krynice, gminy Tarnawatka, gminy Tomaszów Lubelski, miasta Tomaszów Lubelski, gminy Bełżec i gminy Lubycza Królewska.

Długość projektowanego odcinka drogi S-17 wynosi 53 - 57 km (w zależności od wariantu), łącznie z obwodnicą m. Tomaszów Lubelski.

Droga ekspresowa S17 posiadać będzie następujące parametry techniczno użytkowe;
- szerokość w liniach rozgraniczających 70,0 m - 100,0 m,
- minimalne odległości linii zabudowy, liczone od krawędzi jezdni, dla:

a) budynków mieszkalnych i przeznaczonych na stały pobyt ludzi:
- 90,0 m dla budynków jednokondygnacyjnych,
- 110,0 m dla budynków wielokondygnacyjnych,
- 250,0 m dla budynków wymagających szczególnej ochrony,
b) obiektów budowlanych nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi:
- 20,0 m w terenach zwartej zabudowy, jednak nie mniej niż 3,0 m od linii rozgraniczających
- 40,0 m poza terenami zwartej zabudowy,
- klasa drogi - ekspresowa „S”- prędkość projektowa 100 km/godz,
- przekrój w etapie I - dwie jezdnie:
- 2 pasy ruchu po - 3,50 m,
- pasy awaryjny - 2,50 m,
- opaska wewnętrzna - 0,50 m,
- pas dzielący (z opaskami) - 12,00 m,
- pobocze gruntowe - 1,25 m,
- korona drogi - 33,50 m,


- przekrój w etapie II - dwie jezdnie:
- 3 pasy ruchu po - 3,50 m,
- pasy awaryjny - 2,50 m,
- opaska wewnętrzna - 0,50 m,
- pas dzielący (z opaskami) - 5,00 m,
- pobocze gruntowe - 1,25 m,
- korona drogi - 33,50 m,

Przewidywany termin realizacji inwestycji: po 2015 roku.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z propozycjami przebiegu nowej trasy drogi krajowej S17.

Konsultacje społeczne

Materiały graficzne, umożliwiające zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi (alternatywnymi), zostają wyłożone na okres trzech tygodni; od dnia 22.10.2007 r. do dnia 11.11.2007 r. w siedzibach Urzędów Gmin w:
- Zamościu, ul. Peowiaków 92
- Sitno
- Łabunie, ul. Zamojska 50
- Komarów Osada, ul. Rynek 15
- Krynice
- Tarnawatka, ul. Lubelska 39
- Tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9
- Bełżec, ul. Lwowska 5
- Lubycza Królewska, ul. Kolejowa 1

Wraz z materiałami wyłożone zostaną zeszyty, w których można wpisywać uwagi i opinie dotyczące Koncepcji Programowej drogi krajowej S17.
Zakres i przedmiot wykupu nieruchomości (budynków, gruntów) nie jest przedmiotem opracowania koncepcyjnego i dla zaakceptowanego przebiegu drogi podlegać będzie odrębnym ustaleniom.

W dniach od 22.10.2007 r, do 11.11. 2007 r. wnoszone w ramach konsultacji społecznych uwagi i opinie można również przekazywać na adres : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin ( z dopiskiem „KP S-17 Zamość – Hrebenne -konsultacje społeczne” ) lub na adres e-mail : s17zamhreb@lublin.gddkia.gov.pl

Podpisane i zaopatrzone w adres uwagi i opinie zostaną przeanalizowane przez naszych pracowników oraz projektantów.

W uzasadnionych przypadkach, możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i ekonomicznych, wnioski i uwagi zostaną uwzględnione w opracowywanej koncepcji programowej.

Wybór wariantu przebiegu drogi
Ostateczny przebieg drogi wskaże "Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia", zwana "decyzją środowiskową".

Przebieg konsultacji społecznych będzie miał wpływ na wybór wariantu planowanej inwestycji.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, procedura administracyjna związana z wydaniem decyzji środowiskowej odbywa się z udziałem społeczeństwa.
Decyzję środowiskową wydaje Wojewoda Lubelski w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Decyzja Wojewody wskaże ostateczny przebieg drogi.


Podstawa prawna
Za prowadzeniem działań informacyjno - konsultacyjnych przez Inwestora przemawia ratyfikowana przez Prezydenta RP dnia 31 grudnia 2001 roku Konwencja z Aarhus, która weszła w życie w maju 2003 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 706). Artykuł 6 mówi, że tam gdzie ma to zastosowanie, powinno się zachęcać przyszłych wnioskodawców, aby jeszcze przed złożeniem wniosku o pozwolenie na podjecie planowanego przedsięwzięcia, zidentyfikowali zainteresowaną społeczność, podjęli odpowiednie rozmowy i udzielili informacji dotyczących celów planowanej działalności.

Artykuł 8 Dyrektywy Rady 85/337/EWG dotyczącej oceny wpływu niektórych publicznych i prywatnych projektów na środowisko (znowelizowanej przez dyrektywę 97/11/EC z 3 marca 1997r.), zobowiązuje państwa członkowskie do tego, aby informacje i opinie zebrane podczas konsultacji społecznych były wzięte pod uwagę w procedurze wydawania zezwolenia na przedsięwzięcie.

Plan orientacyjny (10 MB)