Ogłoszenie o naborze na stanowisko administratora ds. obsługi inwestycji drogowych w Zespole Kierownika Projektu Wydziału Realizacji Oddziału GDDKiA w Olsztynie

Dyrektor Oddziału GDDKiA poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko administratora ds. obsługi inwestycji drogowych

w Zespole Kierownika Projektu Wydziału Realizacji Oddziału GDDKiA w OlsztynieLICZBA STANOWISK PRACY: 5

 

Miejsce wykonywania pracy:

 1. Olsztyn w siedzibie Oddział GDDKiA w Olsztynie, Al. Warszawska 89, ul. Sokola 4B, oraz na terenie inwestycji drogowych na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego i na terenie sąsiednich województw.
 2. Ostróda w siedzibie Rejonu w Ostródzie przy ul. Paderewskiego 3, Olsztynek
  w siedzibie Obwodu Drogowego w Olsztynku przy ul. Poranna 36, Ełk w siedzibie Rejonu przy ul. Kolonia 1, Mława przy ul. Grzebskiego 1.

 

Adres urzędu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
Al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • umowa na czas określony (do 33 m-ce w ramach Kodeksu pracy),
 • stanowisko to będzie finansowane ze środków UE w ramach PT POIiŚ,
 • stres związany z działaniem pod presją czasu,
 • dyspozycyjność, prowadzenie samochodu służbowego (kat. B),
 • możliwe odbywanie tygodniowych wyjazdów służbowych na terenie kraju w ramach delegacji),
 • możliwość pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej,
 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

  Pracownikom oferujemy:

  •   stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  •   dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
  •   trzynaste wynagrodzenie,
  •   ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
  •   skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
  •   pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
  •   dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
  •   możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  •   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  •   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  •   budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ

 • Współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie spraw związanych z administrowaniem kontraktem w celu prawidłowej realizacji zadania.
 • Prowadzenie spraw w zakresie kontroli uczestników realizacji inwestycji, harmonogramu i postępu prac, celem  właściwej i terminowej realizacji zawartych umów.
 • Wykonywanie praw i obowiązków Zamawiającego zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz egzekwowanie realizowania zobowiązań wynikających z zawartych umów.
 • Współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania i realizacji inwestycji, celem właściwej i terminowej realizacji zadań.
 • Monitorowanie postępu rzeczowo-finansowego i sprawdzanie zgodność z zawartymi umowami w celu prawidłowego rozliczania.
 • Współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie uzgadniania rozwiązań projektowych.
 • Prowadzenie monitoringu terminów obowiązywania uzgodnień, porozumień, decyzji i umów na zadaniach inwestycyjnych, przygotowywanie rekomendacji działań w przypadku przedwczesnych terminów ich wygaśnięcia, w celu podjęcia terminowych i właściwych działań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie średnie budowlane lub drogowe.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word.
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich.
 • Prawo jazdy kat. B.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie wyższe budowlane lub drogowe.
 • Doświadczenie 1 rok w obszarze budownictwa lub drogownictwa.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.12.2018
 • Decyduje data: dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Olsztynie
  Al. Warszawska 89
  10-083 Olsztyn
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym: ADM I-4-KP

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracy oraz archiwizacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu naboru a także przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie może uniemożliwić udział kandydatki/kandydata w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: olsztyn.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 521-28-29.