7 Wykonawców zainteresowanych opracowaniem STEŚ dla S74 Opatów-Nisko

Siedmiu wykonawców jest zainteresowanych wykonaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla S74 na odcinku Opatów – Nisko.Najniższą ofertę złożyła firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. oferując wykonanie zadania za kwotę 6 383 700,00 zł brutto. Najwyższą ofertę złożyło Konsorcjum: Lider – MPRB Sp. z o.o., Partner – MP-Mosty Sp. z o.o. z kwotą 15 842 400,00 zł brutto.

 

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT 

 

Kolejnym etapem będzie badanie i ocena ofert. Najkorzystniejsza oferta wybrana zostanie na podstawie 3 kryteriów: ceny oraz dwóch kryteriów pozacenowych (doświadczenie Głównego Projektanta Drogowego i doświadczenie Głównego Projektanta Mostowego).

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jej uzyskaniem. GDDKiA wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:

1.STEŚ - 15 m-cy od daty podpisania umowy,

2. materiały do DŚU - 1 m-c od daty przekazania Wykonawcy protokołu z posiedzenia KOPI, na którym zostanie zatwierdzone i przyjęte STEŚ.

 

Przewidywany przebieg tego odcinka drogi ekspresowej S74 zlokalizowany jest na terenie województw: świętokrzyskiego i podkarpackiego. Inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu drogi ekspresowej klasy S; na odcinku od Opatowa (węzeł „Okalina” – bez węzła) na terenie województwa świętokrzyskiego i włączenia  do projektowanej drogi ekspresowej S19 w Nisku (węzeł „Zapacz” – z węzłem) na terenie województwa podkarpackiego, wraz z węzłami, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczna nie związaną z drogą.