Droga S19 na Podkarpaciu jako element Via Carpatia: wczoraj – dziś - jutro

27 grudnia br. w siedzibie Oddziału GDDKiA w Rzeszowie odbyła się konferencja: „Droga S19 na Podkarpaciu jako element Via Carpatia: wczoraj – dziś - jutro”, przedstawiająca zaawansowanie prac przy realizacji szlaku drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu.„Tego projektu już nic nie zatrzyma. Realizując drogę ekspresową S19 udaje się nam przedefiniować kierunki rozwojowe transportowe w Europie z tych, które są obecne wschód-zachód na kierunki północ-południe; strategiczne, ważne, historyczne dla rozwoju Polski kierunki transportowe, do których zalicza się także szlak Via Carpatia.” – powiedział biorący udział w konferencji poseł do Parlamentu Europejskiego, Tomasz Poręba. „Cieszy fakt, że Via Carpatia ma swoje finansowanie, że ma gwarancje rządowe, że jest priorytetem rządowym i że w perspektywie 3 lat na odcinku Rzeszów-Lublin a 5-6 lat na południe do Barwinka ta droga zostanie wybudowana”. 

 

S19 WCZORAJ – odcinki zrealizowane

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny. Docelowo Via Carpatia połączy kraje Bałtyckie z resztą Unii Europejskiej oraz jej wschodnimi sąsiadami. Na Podkarpaciu będzie mieć długość 169 km. Cały jej przebieg ma zapewnione finansowanie.

 

Odcinki zrealizowane:

  1. odc. Sokołów Młp. Północ – Stobierna 12,5 km (oddany do ruchu 09.2017)
  2. odc. Stobierna – w. Rzeszów Wschód 6,9 km (oddany do ruchu 09.2012)
  3. odc. Rzeszów Zachód – Świlcza 4,4 km (oddany do ruchu 12.2013)
  1. odc. w. Świlcza – w. Rzeszów Południe 6,4 km (oddany do ruchu 12.2017)

Łącznie zrealizowano 30,1 km za kwotę: 1,24 mld PLN.

 

Zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego przebiegu Via Carpatia na Podkarpaciu. Najważniejsze problemy jakie pokonaliśmy w trakcie wydawania decyzji środowiskowych to obszary chronione dla odc. Rzeszów – Barwinek. Wariant przebiegu zatwierdzony decyzją środowiskową kolidował z:

- 5 obszarami Natura 2000: Beskid Niski PLB 180002 (ptasi), Ostoja Jaślińska PLH 180014 (siedliskowy), Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 (siedliskowy), Jasiołka PLH 18011 (siedliskowy), Trzciana PLH (siedliskowy)

- Rezerwatem Tysiąclecia na Górze Cergowej

- 2 Parkami Krajobrazowymi: Czarnorzecko-Strzyżowski, Jaśliski Park Krajobrazowy

- 4 Obszarami Chronionego Krajobrazu: Strzyżowsko-Sędziszowski, Hyżniańsko – Gwoźnicki, Czarnorzecki, Beskid Niski

 

W ramach raportu o oddziaływaniu na środowisko wykonano czasochłonne inwentaryzacje przyrodnicze:

Flory:  

Siedlisk chronionych - 9 szt. (433 płaty- stanowiska) i roślin chronionych - 40 gatunków (1595 stanowisk) w latach 2008 i 2012

Mszaków - 17 gatunków, w tym 14 gatunków chronionych (41 stanowisk)

Grzybów chronionych  - 2 gatunki (2 stanowiska) w latach 2012 i 2013

Porostów chronionych - 2 gatunki (16 stanowisk) w roku 2013

 

Fauny:

Ptaków - 123 gat. (w tym chronionych prawem polskim 116 gat., 21 gat. z Dyrektywy Ptasiej, 600 stanowisk lęgowych)   w latach 2008, 2012 i 2013

Płazów chronionych - 13 gat. (1586 stwierdzeń)

Gadów chronionych - 5 gat. (440 stwierdzeń) w latach 2008, 2012 i 2013 

Bezkręgowców chronionych -39 gat. w 2012 r.

Nietoperzy chronionych -17 gat. w latach 2012 i 2013

Ssaków – 42 gat. (w tym chronionych prawem polskim 25 gat., 12 gat. z Dyrektywy Siedliskowej)

w latach 2008 i 2014

 

S19 DZISIAJ - odcinki w realizacji

W ciągu pół roku udało się zakontraktować i przekazać Wykonawcom do realizacji 6 odcinków drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Oznacza to, że już cały odcinek S19 od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego do Sokołowa Małopolskiego o łącznej długości 54,2 km jest w realizacji systemem projektuj i buduj. Aktualnie trwa etap projektowania a Wykonawcy pracują nad dokumentacją potrzebną do złożenia wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu ZRID rozpoczną budowę.

 

Odcinki w realizacji systemem P&B:

1.   odc. Lasy Janowskie – Zdziary 9,3 km
2.   odc. Zdziary – Rudnik 9,0 km
3.   odc. Rudnik – Nisko 6,0 km
4.   odc. Nisko – Podgórze 11,5 km
5.   odc. Podgórze – Kamień 10,5 km
6.   odc. Kamień Sokołów Młp. 7,9 km
Razem: 54,2 km

GDDKiA 

Podsumowując, dla odc. S19 od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego do Sokołowa Małopolskiego do wykonania jest:

- ok. 54 km drogi

- 7 węzłów drogowych: w. Zdziary, w. Rudnik nad Sanem, w. Nisko Południe, w. Podgórze, w. Nowy Kamień, w. Kamień, w. Sokołów Młp. Północ

- 6 MOP-ów (3 pary)

- 1 obwód utrzymania drogi w węźle Sokołów Młp. oraz Centrum Zarządzania Ruchem

- 45 mostów i wiaduktów

- 9 dużych i średnich przejść dla zwierząt górą (wg decyzji środowiskowej)

 

S19 JUTRO - odcinki w przygotowaniu KP, przed przetargiem na realizację

W przygotowaniu jest cały ponad 85-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od w. Rzeszów Południe do granicy państwa w Barwinku. Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowych dla 5 odcinków, nad którymi pracują obecnie Wykonawcy, pozwolą na opracowanie Programów Funkcjonalno – Użytkowych, w oparciu o które zostaną wyłonieni przyszli Wykonawcy drogi ekspresowej S19. Łączny koszt opracowania Koncepcji Programowych to 56,38 mln zł.

 

Odcinki w przygotowaniu:

1.   odc. Rzeszów Płd. – Babica 10,3 km
2.   odc. Babica – Domaradz 23,5 km
3.   odc. Domaradz – Miejsce Piastowe 22,7 km
4.   odc. Miejsce Piastowe – Dukla 10,4 km
5.   odc. Dukla – Barwinek 18,3 km
Razem: 85,2 km

GDDKiA 

Aktualnie na całym odcinku drogi S19 od w. Rzeszów Południe do Barwinka prowadzone są badania geologiczne i geofizyczne:

- badanie tomografii elektrooporowej

- badania sejsmiczno – refrakcyjne

- wiercenia rdzeniowe ponad 100 m pod tunel

 

Dla zobrazowania ogromu niezbędnych do wykonania prac przygotowawczych, podamy, iż tylko na odcinku od w. Rzeszów Południe do w. Babica wykonano:

- ok. 33 300 m badań geofizycznych  metodą tomografii elektrooporowej ERT

- ok. 23 500 m badań geofizycznych metodą sejsmiki refrakcyjnej SRT

Dodatkowo w rejonie tunelu wykonano ok. 620 m badan geofizycznych metodą MASW i 2870 m badań geofizycznych metodą VLF.

 

Podsumowując, dla odc. S19 od w. Rzeszów Południe do Barwinka (granica państwa), do wybudowania jest 85,2 km drogi klasy „S” w tym:

- 7 węzłów: Babica, Strzyżów-Żarnowa, Domaradz, Miejsce Piastowe, Iskrzynia, Dukla, Barwinek,

- 4 tunele drogowe o łącznej długości 6,430 km

- 4 pary MOP (Lutoryż, Jawornik, Zagórze, Równe)

- 47 estakad (w tym wysokie h>30m - 7 szt.) o łącznej długości 17,9 km

- 67 mostów i wiaduktów

- 2 Obwody Utrzymania Drogi w węźle Domaradz i Miejsce Piastowe

- 2 Centra Zarządzania Tunelami w węźle Babica i Domaradz

 

Warto również zaznaczyć, że w realizacji systemem P&B jest także 77 km S19 od Lublina do granicy woj. lubelskiego i podkarpackiego. Dla odcinka Kraśnik- granica woj. lubelskiego/podkarpackiego (35 km) Wykonawcy złożyli już wnioski o wydanie decyzji ZRID. Jeszcze w grudniu planowane jest złożenie wniosków o wydanie ZRID dla odcinka od Lublina do Kraśnika (42 km).