Otwarcie ofert dla zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”

W dniu wczorajszym tj. 06.02.2019 r. poznaliśmy oferty cenowe na projekt i budowę obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11). Zainteresowanych budową jest 9 firm. Najwyższa oferta została złożona przez firmę PORR S.A. i opiewa na kwotę 974 775 000,00 brutto, natomiast najniższa została złożona przez konsorcjum firm MIRBUD S.A i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.i wynosi 667 692 363,55 zł brutto.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 616 688 700,44 zł brutto.

 

Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 36 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”Zamówienie obejmuje prace projektowe oraz roboty w zakresie:

- budowy obwodnicy (w tym o parametrach drogi ekspresowej) wraz z odcinkami przejściowymi w standardzie drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej z SMA, węzła, skrzyżowań typu rondo, przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą Olesna, kolidujących z planowaną obwodnicą, budowę dróg innych niż droga ekspresowa (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe), przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych, pasa technologicznego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia terenu (w tym urządzenia odwodniające korpus drogowy, sieci melioracyjnej i drenaży melioracyjnych, przebudowy istniejących cieków),

- urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym), urządzeń wodnych, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą,

- infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej (obwodnicy Olesna) zlokalizowanych w ciągu obwodnicy Olesna (drogi ekspresowej) w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne, sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej,

- ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyznaczania i wznowienia granic pasów drogowych, oświetlenie drogowe.