Będzie bezpieczniej na DK77 i DK94

Po przerwie zimowej, która trwała od 15 grudnia do 15 marca, sezon budowlany rozpoczął się także na mniejszych ale nie mniej ważnych budowach. Możemy to obserwować m.in. na dwóch trasach naszego regionu: DK77 na odcinku Orły-Żurawica i DK94 w Korczowej, gdzie realizowane są zadania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.DK77 Orły - Żurawica

Zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu chodnika w ciągu drogi krajowej nr 77 na odcinku Orły – Żurawica realizowane jest w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

 

Dotychczasowy odcinek DK77 Orły - Żurawica posiadał przekrój szlakowy o szerokości jezdni 14 m i obustronne nieutwardzone pobocza o zmiennej szerokości (do 1m), po którym poruszali się zarówno piesi, jak i rowerzyści.

Budowany obecnie chodnik o dł. 2,67 km i szerokości 2m zlokalizowany będzie poza rowem, co wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez odseparowanie ruchu pieszych, jak i rowerzystów od ruchu pojazdów.

 

Wykonawcą prac, o wartości 2,94 mln zł, jest firma MATBUD Sikora Sylwia. Zakończenie budowy planowane jest w II kwartale br.

 

DK94 Korczowa

Zadanie realizowane w Korczowej polega na zaprojektowaniu i wykonaniu chodnika w ciągu drogi krajowej nr 94. W ramach inwestycji ciąg pieszy o dł. ok. 900 m i szerokości 2 m będzie zlokalizowany po prawej stronie drogi za rowem przydrożnym. Przebudowana zostanie także zatoka autobusowa, wykonane będzie dodatkowe oznakowanie znakiem D-6 na wysięgniku i oświetlenie przejścia dla pieszych.

 

Chodnik oraz zatoka autobusowa zostały zaprojektowane i zlokalizowane częściowo za rowem w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się po drodze krajowej nr 94. Dotychczas piesi poruszali się bowiem nieutwardzonym poboczem, które niszczyły i rozjeżdżały samochody ciężarowe.

 

Wykonawcą prac, o wartości 1,39 mln zł, jest firma MATBUD Sikora Sylwia. Zakończenie budowy planowane jest w II kwartale br.


Szczegółowy zakres obu zadań obejmuje:

- sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej (jeżeli zajdzie konieczność – projektów budowlanych) oddzielnie dla każdej z branż i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej wykonanie robót budowlanych;

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

- obsługę geodezyjną;

- obsługę geologiczno-inżynierską;

- opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej organizacji ruchu;

- wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów;

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem zadania do użytkowania;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

- opłaty za nadzory obce, badania, testy itp.;

- nadzór autorski projektanta;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;

- projektową dokumentację powykonawczą.