Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy

Uruchomiliśmy „Serwis dla podwykonawców” na stronie internetowej GDDKiA. Zebraliśmy najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.  • Serwis dla podwykonawców - narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców.
  • Podwykonawco - Sprawdź, Udokumentuj, Zgłoś się!
  • GDDKiA przyspiesza płatności dla podwykonawców.
  • Prawa i obowiązki stron umowy - czarno na białym.

 

Podwykonawco - sprawdź czy wiesz!

GDDKiA jako Zamawiający i największy inwestor drogowy w Polsce nadzoruje realizację PBDK i wprowadza zmiany, które pozwolą ochronić interesy średnich i małych przedsiębiorstw.

W specjalnej zakładce podwykonawcy, usługodawcy i dostawcy znajdą schemat płatności, informacje co zrobić aby być podmiotem objętym ustawową ochroną, jakie dokumenty i działania formalno-prawne podejmować aby uzyskać wynagrodzenie za wykonaną pracę.

 

Informacje na budowach

Informacje dotyczące "Serwisu dla podwykonawców" przekazane zostaną do Inżynierów Kontraktów i Kierowników Projektów, aby mogli dotrzeć z jej zawartością bezpośrednio do podwykonawców/usługodawców/dostawców na budowach.

 

Rada Ekspertów a ochrona podwykonawców

Kwestia ochrony podwykonawców oraz uruchomienia "Serwisu dla podwykonawców" będzie przedmiotem obrad najbliższej Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury.

 

GDDKiA przyśpiesza płatności dla podwykonawców

Jak już informowaliśmy w marcu i na początku kwietnia br. zawarliśmy porozumienia z firmą Salini Polska dotyczące przejęcia płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów realizujących prace i usługi na inwestycjach A1 na odcinku od węzła Rząsawa do węzła Blachownia oraz S7 na odcinku Chęciny - Jędrzejów. Porozumienia pozwalają niemal bezzwłoczne realizować płatności bezpośrednio dla podmiotów zakwalifikowanych do wypłacenia należności.

 

Obowiązek generalnego Wykonawcy a wypłaty dla podwykonawców

Zgodnie z obopólnie zawartym kontraktem generalny Wykonawca jest zobowiązany do uregulowania w pierwszej kolejności płatności za wykonane i odebrane prace. Następnie po przedstawieniu podpisanych oświadczeń o rozliczeniu się ze wszystkimi podwykonawcami, usługodawcami i dostawcami materiałów ma prawo ubiegać się o płatność od inwestora. Natomiast sytuacja, w której GDDKiA ma realizować płatności bezpośrednie, np. w wyniku kłopotów finansowych lub organizacyjnych generalnego wykonawcy, jest rozwiązaniem niestandardowym, umożliwiającym zachowanie płynności finansowej podwykonawców, usługodawców i dostawców.

 

Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom realizującym prace i usługi na placu budowy, wypracowaliśmy rozwiązanie umożliwiające niemal bezzwłoczne zrealizowanie płatności bezpośrednich. Powyższe, ponadstandardowe działania pokazują determinację jak najszybszego dokończenia inwestycji, z jednoczesnym zabezpieczeniem interesu Skarbu Państwa i firm realizujących budowę, zazwyczaj lokalnych przedsiębiorców.

 

Większe możliwości ochrony PUD od 2016 roku

W ostatnich latach GDDKiA wdrożyła nowe rozwiązania chroniące PUD, czyli podwykonawców, usługodawców i dostawców co było możliwe, m.in. dzięki zapisom wprowadzonym w 2016 r. do Prawa zamówień publicznych i wzorcowych Szczególnych Warunków Kontraktów zawieranych przez GDDKiA z Generalnym Wykonawcą.

 

Nowe regulacje dot. ochrony PUD:

Pzp:

  • rozszerzenie ochrony PUD
  • wymogi dla umowy o roboty budowlane zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą (zapłata wynagrodzenia Wykonawcy po przedstawieniu dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy)

GDDKiA - SWK sukcesywnie uzupełniane od 2016r:

  • szczegółowe wymogi dla umowy o podwykonawstwo mające na celu ochronę podwykonawców (np. zakazane postanowienia umowne niekorzystne dla podwykonawców – w oparciu Subkl. 4.4 SWK
  • sankcje dla Wykonawcy za naruszenie zobowiązań względem podwykonawcy lub GDDKiA w związku z prawami podwykonawcy (np. kara za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, kara za niezgłoszenie podwykonawcy w celu objęcia ochroną) - w oparciu o Subkl. 8.7 SWK

Co jeszcze planujemy?

Rachunek powierniczy na inwestycjach GDDKiA

Analizujemy możliwość wprowadzenia w nowo podpisywanych umowach innowacyjnego rozwiązania, jakim jest rachunek GDDKiA powierniczy escrow. Pozwoliłoby to m.in. na nadzór w czasie rzeczywistym przekazywania środków bezpośrednio dla podmiotów realizujących prace i usługi na placach budowy. 

 

Przyspieszenie płatności dzięki usłudze escrow

Rachunek powierniczy miałby polegać wypłacaniu pieniędzy zgodnie z otrzymanymi i potwierdzonymi dokumentami i wystawionym wówczas przez GDDKiA Pśp (przejściowym świadectwem płatności, które uprawnia GW-generalnego wykonawcę do wystawienia dla GDDKiA fvt z terminem płatności w ciągu 30 dni, co jest dość krótkim okresem jak na branżę budowalną). Oczywiście aby GW otrzymał od GDDKiA Pśp musi przedstawić podpisane przez poszczególnych, zgłoszonych PUD-ów (Podwykonawców, Usługodawców lub Dostawców materiałów) oświadczenia o rozliczeniu dotychczasowych należności przez GW dla nich. Jednakże jak wiemy, zdążają się sytuacje nie zgłaszania PUD-ów, dlatego są za to mandaty w wysokości określonej w kontraktach np. 25 tys. zł. Wówczas może wystąpić sytuacja że niezgłoszony PUD wykona prace lub usługi, a pieniędzy nie otrzyma, mimo ze takowe zostały wypłacone GW.