Urządzenia infrastruktury niezwiązane z drogami


Urządzenia infrastruktury niezwiązane z drogami

Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, to jest: kable energetyczne, telefoniczne, oświetleniowe, kanalizacja sanitarne i deszczowa, wodociąg ciepłociąg, gazociąg itp.


I. Złożenie wniosku o zezwolenie na lokalizację ww. urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej              w świetle art. 39 ust. 3  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jedn. tekst. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).

Wzór wniosku o uzgodnienie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest dostępny na stronie www.gddkia.gov.pl  w pasku przesuwnym (na dole strony) pn. „Wzory wniosków, zawiadomień oraz protokołów związanych z zarządzaniem pasem drogowym dróg krajowych”.

 

Wnioskodawca działający poprzez pełnomocnika jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto Prezydenta Miasta Kielce (ING Bank Śląski, nr rachunku – 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000). Zwolnione z opłaty skarbowej są wnioski, załączniki w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Do wnoszenia opłat skarbowych zobowiązane są: osoby fizyczne i prawne. Od wnoszenia opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

II. Miejsce złożenia dokumentów:


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45 , 25-950 Kielce
tel. 41  34 574 31;  fax.  41  366 48 04

III. Termin i sposób załatwiania wniosków.

Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art.35 § 3 Kpa). Jednakże z zarządca dróg krajowych dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

IV. Tryb odwoławczy

Od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45,25-950 Kielce w terminie 14 od dnia doręczenia stronie decyzji.