Mosty Katowice wykonają Koncepcję Programową na rozbudowę odcinka S19 Sokołów Młp. Północ - Jasionka

Dzisiaj podpisana została umowa na wykonanie Koncepcji Programowej oraz uzyskanie DUŚ na dobudowę drugiej jezdni S19 od Sokołowa Młp. Północ do Jasionki (dł. 15 km). Termin opracowania dokumentacji to 18 miesięcy za kwotę 2 999 478,00 zł. Wykonawcą jest firma Mosty Katowice.Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do: wykonania Koncepcji Programowej (KP), wykonania uzupełniającego rozpoznania geologicznego, opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DUŚ) a następnie do uzyskania DUŚ dla rozbudowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ – węzeł Jasionka (tzw. dobudowa drugiej jezdni).

 

Koncepcja programowa

W ramach Koncepcji Programowej Wykonawca przygotuje m.in. następujące rodzaje opracowań:
- aktualną mapę do celów projektowania dróg w skali 1:1000, 
- opinię geotechniczną,
- zatwierdzony projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, 
- dokumentację geologiczno-inżynierską,
- zatwierdzony projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej,
- dokumentację hydrogeologiczną,
- dokumentację badań podłoża gruntowego,
- Koncepcję Programową,
- plan działań ratowniczych – część techniczno – budowlaną,
- analizę i prognozę ruchu.
 

Decyzja środowiskowa

Natomiast w ramach materiałów do wniosku o wydanie DŚU przewiduje się wykonanie:
- karty informacyjnej przedsięwzięcia,
- raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Opracowane materiały KP oraz uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będą stanowiły materiały niezbędne do kolejnego etapu realizacji czyli ogłoszenia przetargu w systemie projektuj i buduj na dobudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 na odcinku 15 km (do przekroju 2x2 i nośności 115 kN/oś).

Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, poprawa płynności ruchu, zwiększenie przepustowości drogi, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, rozwój terenów przyległych.

 

Kalendarium:

  1. Nazwa zadania: Wykonanie Koncepcji Programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa Drogi Ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła), dł. ok. 15 km – etap II (dobudowa drugiej jezdni)
  2. Data wszczęcia postępowania: 12 października 2018 r.
  3. Wybór najkorzystniejszej oferty: 10 kwietnia 2019 r. – Mosty Katowice za kwotę 2 999 478,00 zł
  4. Umowa:  15.05.2019 r. z Mosty Katowice  z terminem wykonania 18 miesięcy