Ponowny wybór oferty na budowę mostu w Kurowie, koło Nowego Sącza

W środę 15 maja 2019 r. nastąpił ponowny wybór oferty w przetargu na budowę mostu na Dunajcu, w Kurowie k/Nowego Sącza, w ciągu DK75. Ponownie też za najkorzystniejszą ofertę została uznana ta złożona przez polsko-węgierskie konsorcjum firm : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. z Będzina i Hódmezővásárhelyi Útépitő Korlátolt Felelősségű. Od pierwszego wyboru wpłynęło odwołanie do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej).Do przetargu na budowę mostu w Kurowie koło Nowego Sącza, na Dunajcu, wpłynęło 8 ofert. Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gdzie cena stanowiła 60% a kryteria poza cenowe 40%. Oprócz ceny brano pod uwagę równość podłużną nawierzchni, termin realizacji, minimalizację utrudnień dla kierowców a także doświadczenie zaproponowanej kadry kierowniczej. Zaoferowana cena brutto za wykonanie inwestycji wynosi 189 096 206,12 złotych.

 

Firma INTERCOR z Zawiercia odwołała się od wyboru najkorzystniejszej oferty do KIO. 13 maja 2019 r. KIO wydała wyrok. Uwzględniła odwołanie i nakazała unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty i odtajnienie informacji dotyczących technologii wykonania obiektu mostowego, które konsorcjum Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. z Będzina i Hódmezővásárhelyi Útépitő Korlátolt Felelősségű zastrzegło jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Nakazy KIO zostały wykonane i 15 maja 2019 r. ponownie wybrano ofertę konsorcjum polsko-węgierskiego. Pozostałe firmy mają od tej daty 10 dni na ewentualne odwołania wyboru oferty.

 

Nowy obiekt zaprojektowany został zgodnie z parametrami technicznymi wymaganymi dla drogi klasy GP (główna przyśpieszona). Będzie położony poniżej starego obiektu i dłuższy od poprzednika o 200 m. Całkowita jego długość wyniesie 602 metry, szer. 17,18 m, natomiast pylony wznosić będą się na ok. 33,5 m od poziomu terenu. W ramach inwestycji na odcinku 2 km zmieniony zostanie przebieg drogi krajowej nr 75: od parkingu w Tęgoborzu do skrzyżowania w Kurowie. Most będzie miał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Ze względu na jego konstrukcję i lokalizację możliwa będzie dobudowa drugiej jezdni z dodatkowym mostem.

 

Istniejący most w Kurowie został wybudowany w 1943 r. i ma 407,6 m długości. Jest zbyt wąski, ponieważ jego szerokość wynosi tylko 7,5 m, co powoduje, że szerokość jezdni wynosi 6 m i stan techniczny starego mostu jest zły, stąd konieczność budowy nowego obiektu.