Rozpoczyna się budowa mostu na potoku Olczyskim w Zakopanem, na DK47

Kolejna inwestycja na „Zakopiance”, którą jest budowa mostu na potoku Olczyskim w Zakopanem, w ciągu drogi krajowej nr 47 rozpoczyna się od budowy mostu tymczasowego. W związku z tym nastąpiła zmiana organizacji ruchu na DK47 w środę 15.05.2019 r. Zmiana polega na lewostronnym zawężeniu jezdni (w kierunku Krakowa) podczas budowy mostu tymczasowego oraz drogi dojazdowej do niego. Ruch odbywa się w dwóch kierunkach, z ograniczeniem prędkości do 40 km/godz.29.05.2017 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i budowę mostu na potoku Olczyskim w Zakopanem, na DK47, z Firmą Inżynieryjno-Budowlaną FIB TALAGA z Myślenic.

Zakres zadania objął:

- wykonanie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno – użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji;

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową;

- sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej,

- wykonania robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

 

Projekt został przygotowany i 16.04.2019 r. uzyskano dla inwestycji ZRID (zgodę na realizację inwestycji drogowej). Koszt całkowity inwestycji wraz z nadzorem wyniesie ok. 2 mln zł.

 

Po zmianie organizacji ruchu wykonawca rozpoczyna budowę mostu tymczasowego, którego ukończenie przewidywane jest w połowie czerwca 2019 r. Po przełożeniu ruchu na most tymczasowy rozpocznie się rozbiórka starego mostu i budowa nowego mostu, która potrwa do końca listopada 2019 r.