Komunikat w sprawie obwodnicy Augustowa
W związku z licznymi docierającymi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad głosami dotyczącymi przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8, prezentujemy wszelkie decyzje administracyjne uzyskane w toku przygotowania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jednocześnie, dementując często pojawiające się stwierdzenia o braku rzetelnych analiz porównawczych wariantów przebiegu obwodnicy, prezentujemy oceny oddziaływania na środowisko, opinie i ekspertyzy, na których oparto wybór wariantu przewidzianego do realizacji.

Preferowane przez Inwestora rozwiązanie będzie przecinać dolinę Rospudy w najwęższym miejscu – na długości 470 m. Ponad całą doliną poprowadzona będzie estakada o długości 516 m. Miąższość torfów jest tu najmniejsza (wynosi 4-5 m). Wariant ten koliduje z najmniejszą liczbą stanowisk gatunków chronionych flory (2 stanowiska leśne i 4 torfowiskowe), nie sąsiaduje z jeziorami, nie stwierdzono też obecności gniazd ptaków drapieżnych wymagających utworzenia 500 m strefy ochronnej. Stanowisko występowania miodokwiatu krzyżowego (Herminium monorchis), obecnie najrzadszego storczyka w Polsce, znajduje się w odległości ok. 500 m od projektowanej trasy, nie leży wiec w strefie bezpośredniego zagrożenia.

Lista dokumentów:

 1. Pismo Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Departamentu Systemów Ochrony Środowiska z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie wskazania optymalnego przebiegu obwodnicy Augustowa - zobacz
 2. Ocena oddziaływania na środowisko wariantów projektowanej obwodnicy Augustowa w zakresie szczególnej ochrony przyrody i krajobrazu - zobacz, mapy
 3. Ocena pod względem ekologicznym koncepcji obwodnicy Augustowa - zobacz
 4. Stanowisko Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Białymstoku przyjęte na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 1999 roku w sprawie zaopiniowania projektu modernizacji drogi ekspresowej Nr 19, w ciągu korytarza „Via Baltica”, na odcinku przechodzącym przez tereny cenne przyrodniczo, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia przez dolinę rzeki Rospuda - zobacz
 5. Decyzja Burmistrza Miasta Augustów (Nr AGP-7331/29/02/03 z dnia 6 marca 2003 r. ) o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 - zobacz
 6. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymująca w mocy decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obwodnicy Augustowa - zobacz
 7. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obwodnicy Augustowa - zobacz
 8. Opinia prawna w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - zobacz
 9. Postanowienie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Augustowa - zobacz
 10. Postanowienie Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Augustowa - zobacz
 11. Stanowisko Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku w sprawie budowy obwodnicy Augustowa, obwodnicy Wasilkowa i przebudowy drogi krajowej na odcinku Białystok – Katrynka  - zobacz
 12. Opinia prof. dr hab. Aleksandra W. Sokołowskiego na temat raportu dotyczącego oddziaływania obwodnicy Augustowa na przyrodnicze środowisko obszaru sieci Natura 2000 - zobacz
 13. Ekspertyza: „Wpływ obwodnicy miasta Augustowa na stosunki wodne w dolinie rzeki Rospudy” - zobacz
 14. Opinia prof. dr hab. Macieja Gromadzkiego w sprawie obwodnicy Augustowa - zobacz
 15. Informacja o kwalifikacji jakości wód rzeki Rospudy – publikacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku - zobacz

Raport o oddziaływaniu na środowisko - zobacz

 1. Roślinność 1 (6 MB)
 2. Roślinność 2 (5 MB)
 3. Drzewostany (2 MB)
 4. Geologia (3 MB)
 5. Gleby (2 MB)
 6. Mapa roślinności 1 (4 MB)
 7. Mapa roślinności (4 MB)
 8. Warianty na tle gatunków (5 MB)
 9. Zmiany zalesienia

Aneks do raportu - zobacz

 1. Lista gatunków roślin
 2. Lista gatunków zwierząt
 3. Porównanie wariantów
 4. Powierzchnia zbiorowisk roślinnych
 5. Przekrój z wariantami
 6. Stanowiska gatunków rzadkich
 7. Stanowiska...

Uzupełnienia do raportu - zobacz