Stan techniczny statystycznej bazy obiektów mostowych GDDKiA - archiwum


Na podstawie przeprowadzonych przez Inspektorów Mostowych przeglądów obiektów mostowych sporządzono zestawienie średnich ocen poszczególnych elementów obiektów mostowych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Zestawienie za lata od 2011 do 2016 przedstawia tablica 1.

 

Tablica 1.

Zestawienie średnich ocen elementów obiektów mostowych wg inspekcji GDDKiA w latach od 2011 do 2016.

Lp.

Lista ocenianych elementów

średnia ocena

2011r.

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

1

nasypy i skarpy

3,299

3,394

3,370

3,426

3,537

3,599

2

dojazdy w obrębie skrzydeł

3,634

3,711

3,636

3,518

3,642

3,607

3

nawierzchnia jezdni

3,659

3,746

3,673

3,548

3,762

3,695

4

nawierzchnia chodników

3,132

3,257

3,252

3,216

3,308

3,421

5

balustrady, bariery ochronne

3,495

3,555

3,539

3,532

3,621

3,728

6

belki podporęczowe - gzymsy

3,209

3,225

3,200

3,274

3,415

3,461

7

urządzenia odwadniające

3,126

3,173

3,228

3,297

3,414

3,560

8

izolacja pomostu

2,720

2,768

2,742

3,160

3,066

3,256

9

konstrukcja pomostu

3,421

3,453

3,456

3,544

3,587

3,709

10

konstrukcja dźwigarów

3,333

3,382

3,413

3,545

3,579

3,639

11

łożyska

3,348

3,437

3,405

3,536

3,659

3,771

12

urządzenia dylatacyjne

2,750

3,039

3,029

2,946

3,124

3,113

13

przyczółki i ich fundamenty

3,345

3,348

3,390

3,417

3,549

3,553

14

filary i ich fundamenty

3,518

3,456

3,558

3,597

3,615

3,594

15

koryto cieku wodnego

3,432

3,460

3,451

3,489

3,657

3,767

16

przeguby

2,964

2,905

2,952

2,857

2,810

2,778

17

konstrukcje oporowe

3,307

3,260

3,430

3,359

3,238

3,351

18

urządzenia ochrony środowiska

3,500

3,333

3,750

3,600

3,667

3,667

19

zakotwienie cięgien

3,700

3,700

3,500

3,400

3,667

4,000

20

cięgna

3,667

3,600

3,600

3,750

4,300

4,250

21

urządzenia obce

3,023

3,123

3,281

3,351

3,231

3,292

22

schody

3,750

3,813

3,500

3,500

3,242

3,317

23

wózki rewizyjne

3,500

3,500

3,500

3,667

3,833

3,500

Ocena średnia elementów

3,341

3,376

3,385

3,414

3,501

3,549

 

Legenda: kolor czerwony - ocena poniżej 3.00; pole zacienione - ocena niższa niż w roku ubiegłym;

 

Zestawienie średnich ocen stanu technicznego obiektów mostowych w latach 2006 - 2016 przedstawia wykres 1.

Natomiast na wykresie 2 przedstawiono zmiany ocen stanu technicznego całego obiektu mostowego (ocen głównych) w latach 2006 - 2016.

 

Wykres 1.

Zestawienie średnich ocen obiektów mostowych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA za lata 2006 - 2016

GDDKiA

Wykres 2.

Zestawienie ocen całego obiektu mostowego (ocen głównych) na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA za lata 2006 - 2016

GDDKiA

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U.2005.67.582) ocenę stanu technicznego całego obiektu, wpisywaną pod pozycją 8 do tabeli w części III „Książki obiektu mostowego” stanowi najmniejsza ocena z:

  •  średniej arytmetycznej oceny wszystkich elementów ocenianych w czasie przeglądu podstawowego,
  •  oceny konstrukcji pomostu,
  •  oceny konstrukcji dźwigarów głównych,
  •  średniej arytmetycznej oceny przyczółków i filarów, tzn. połowa sumy najniższej oceny przyczółków i najniższej oceny filarów (w przypadku obiektu jednoprzęsłowego będzie to najniższa ocena przyczółków).

W tablicy 2 zestawiono procentowo oceny elementu decydującego o ocenie głównej drogowych obiektów mostowych, zgodnie z powyższym wartościowaniem.

W tablicy 3 zestawiono średnie oceny przydatności do użytkowania drogowych obiektów mostowych w skali punktowej na drogach krajowych.

 

Tablica 2.

Zestawienie procentowe ocen elementów decydujących o ocenie głównej drogowych obiektów mostowych na drogach krajowych w latach 2011 - 2016.

Lp.

Ocena decydująca

2011r.

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

1

średnia arytmetyczna

43,75 %

25,00 %

43,75 %

62,50 %

50,00 %

50,00 %

2

pomost

25,00 %

25,00 %

31,25 %

18,75 %

25,00 %

18,75 %

3

dźwigary główne

31,25 %

43,75 %

25,00 %

6,25 %

18,75 %

12,50 %

4

podpory

-

6,25 %

- %

12,50 %

6,25 %

18,75 %

 

 

Tablica 3.

Zestawienie średnich ocen przydatności do użytkowania drogowych obiektów mostowych na drogach krajowych w latach 2011 - 2016.

Lp.

Parametr oceniany

średnia ocena

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

 bezpieczeństwo ruchu

4,13

4,13

3,77

3,56

3,56

3,66

2

 aktualna nośność

4,98

4,98

4,98

4,97

4,99

4,97

3

 dopuszczalna prędkość

4,94

4,93

4,93

4,97

4,96

4,99

4

 szerokość skrajni na obiekcie

4,71

4,66

4,72

4,74

4,78

4,75

5

 wysokość skrajni na obiekcie

5,00

5,00

5,00

5,00

4,99

4,99

6

 skrajnia/światło pod obiektem

5,00

4,97

4,97

5,00

4,95

4,99

 

Obniżenie oceny przydatności do użytkowania drogowych obiektów mostowych w parametrze „bezpieczeństwo ruchu” z oceny 4,13 w roku 2012 na ocenę 3,77 w roku 2013 wynika z faktu przyjęcia do oceny tego parametru wyposażenia obiektu w bariery ochronne. Jeżeli obiekt nie jest wyposażony w bariery ochronne, to najwyższą oceną w parametrze „bezpieczeństwo ruchu” jaką może uzyskać oceniany obiekt jest 2 pkt. - tj. przydatność ograniczona.