Reklamy przy drogach krajowych


I. Podstawa prawna

- pkt.VII.4. umowy europejskiej o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR) sporządzona
w Genewie dnia 15 listopada 1975 r., ratyfikowana przez Polskę 14 września 1984 r. (Dz. U. z 1985 r.
Nr 10 poz. 35) - zakazuje umieszczanie reklam przy drogach międzynarodowych,

- art. 45 pkt. 1 ppkt. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r.
Nr 98 poz. 602) - zabrania usytuowania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających
lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie lub wprowadzających w błąd uczestników ruchu,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 718):

- art. 3 ust. 1, ust. 3 - wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe jest obiektem budowlanym zaliczanym do grupy budowli,
- art. 29 ust. 2 pkt. 6 - pozwolenia na budowę nie wymaga instalowanie i remont tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym,
- art. 30 ust. 1, pkt. 2 - zgłoszenia właściwemu organowi wymaga instalowanie i remont tablic i urządzeń reklamowych,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.):

Art. 4 pkt 23 reklama - umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.), a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137, ze zm.), ustawionym przez gminę znakiem informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności publicznej, znakiem informującym o formie ochrony zabytków lub tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627, ze zm.);

Art. 39 ust. 1 Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się:

pkt 5 umieszczania reklam:

a) imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych;

Art. 42a ust. 1 Widoczna z jezdni przez kierującego pojazdem reklama emitująca światło, umieszczona w pasie drogowym lub w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni, o której mowa w art. 43 ust. 1, musi spełniać wymagania określone w ust. 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.

2. W przypadku reklam umożliwiających bieżącą zmianę informacji wizualnej:

1)   niedopuszczalne jest wyświetlanie ruchomych obrazów;

2)   niedopuszczalne jest stosowanie efektów wizualnych i przerw pomiędzy kolejno wyświetlanymi informacjami;

3)   minimalny czas prezentacji informacji wizualnej musi być dłuższy niż 10 sekund.

3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną luminancję powierzchni informacji wizualnej umieszczonej na reklamie emitującej światło, w ciągu dnia i w ciągu nocy, w terenie zabudowy i poza terenem zabudowy, mając na względzie zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. Przepisów wydanych na podstawie ust. 3 nie stosuje się do umieszczania w pasie drogowym lub w odległościach od zewnętrznej krawędzi jezdni, o których mowa w art. 43 ust. 1, widocznych z jezdni przez kierującego pojazdem szyldów w rozumieniu art. 2 pkt 16d ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile pole powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na danej tablicy lub urządzeniu reklamowym emitującym światło jest mniejsze niż 2 m2, a najdłuższy bok nie jest dłuższy niż 3 m.


Obszar zabudowany określa się zgodnie z art. 2 pkt. 15 ustawy prawo o ruchu drogowym jako obszar oznakowany odpowiednimi znakami drogowymi i zgodnie
z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz. U. nr 220 poz. Nr 2181) są to pionowe znaki D-42/43, natomiast jeżeli granica miejscowości pokrywa się z granicą obszaru zabudowanego umieszcza się dodatkowo nad znakamiD-42/43 odpowiednio znaki E-17a/E/18a, wskazujące kierującym, że wjeżdżają do lub wyjeżdżają z określonej miejscowości.
- art. 43 ust. 1 - określa w tabeli minimalne odległości od krawędzi jezdni dróg, w jakich winny być lokalizowane reklamy.

Lp. Rodzaj drogi Na terenie zabudowy Poza terenem zabudowy
1 Autostrada 30 m 50 m
2 Droga ekspresowa 20 m 40 m
3 Droga ogólnodostępna krajowa 10 m 25 m
wojewódzka i powiatowa 8 m 20 m
gminna 6 m 15 m

Odległość określona w tabeli dotyczy również łącznic węzłów drogowych.
Odległość tablic reklamowych może ulec zwiększeniu, gdy w planach zagospodarowania przestrzennego teren, na którym planowana jest lokalizacja reklamy zarezerwowany jest pod przyszłą rozbudowę lub modernizacją drogi.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430) - wprowadza, wynikające z konieczności zapewnienia widoczności dla uczestników ruchu, ograniczenie dotyczące umieszczenia reklam w obrębie skrzyżowań i zjazdów.

- § 42 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 33, poz. 144) - zakazuje umieszczania na wiaduktach kolejowych w obrębie pasa drogowego reklam, plakatów a także tablic informacyjnych i innych przedmiotów niezwiązanych z ruchem drogowym.

II. Złożenie wniosku o lokalizację reklamy przy drogach krajowych.

Reklamy świetlne i podświetlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku reklam nie podświetlanych konieczne jest zgłoszenie zamiaru ustawienia reklamy. Przed uzyskaniem zarówno pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia zamiaru ustawienia tablicy reklamowej konieczne jest uzgodnienie z zarządca drogi krajowej lokalizacji reklamy.

 

Wzór wniosku o uzgodnienie lokalizacji tablicy reklamowej: wzór wniosku

 

III. Miejsce złożenia dokumentów:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, ul. Boh. Warszawy, 70-340 Szczecin, tel. (091) 432 53 00, (091) 432 53 01 fax. (091) 484 39 97.

IV. Termin i sposób załatwiania wniosków.

Wydanie opinii następuje w formie pisma w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa). Jednakże zarządca dróg krajowych dokłada wszelkich starań aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.