200 lat Centralnej Administracji Drogowej - Monografia drogownictwa na Podkarpaciu cz. 7

Budowniczowie dróg w BieszczadachWykonanie zadań związanych z budową, przebudową i utrzymaniem dróg i mostów w Bieszczadach, szczególnie w 1962 r. nie byłoby możliwe bez pełnej ofiarności i entuzjazmu pracy wielu ludzi, a więc projektantów, bezpośrednich wykonawców robót, nadzoru inwestorskiego czy też pracowników techniczno-ekonomicznych, inwestora i wykonawców.

 

Głównymi wykonawcami dokumentacji na budowę oraz przebudowę dróg w Bieszczadach byli pracownicy Biura Projektów MTDiL w Gdańsku, Centralnego Biura Studiów i Projektów Dróg i Mostów w Warszawie oraz Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Rzeszowie. Najwięcej projektów wykonało Biuro Projektów MTDiL w Gdańsku, albowiem jego pracownicy opracowali dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla 252 km dróg.

 

Wyróżniającymi się wykonawcami dokumentacji byli główni projektanci:

 • inż. Leonard Wróblewicz,
 • inż. Borys Bachar,
 • Marian Kisiel,
 • mgr inż. Wacław Resiak

oraz projektanci:

 • Wiesław Grygiel,
 • Wiktor Marszewski,
 • Marian Komorowski,
 • Ryszard Budniewski,
 • Alfred Korzeniowski,
 • Eugeniusz Żelazko,
 • Tadeusz Zielski,
 • mgr inż. Andrzej Papieski,
 • Julian Pruchniewicz,
 • mgr inż. Konrad Czerniewski,
 • Tadeusz Zawisza.

Centralne Biuro Studiów i Projektów Dróg i Mostów w Warszawie opracowało dokumentację projektowo-kosztorysową dla 47 km dróg, a wyróżniającymi się projektantami byli:

 • mgr inż. Tadeusz Tomecki,
 • mgr inż. Józef Bajor,
 • inż. Roman Barszcz.

Z pracowników WZDP, którzy opracowali dokumentację projektowo-kosztorysową należy wymienić:

 • mgr inż. Jerzego Wysockiego,
 • Zbigniewa Wielgosza,
 • Stanisława Płocicę,
 • mgr inż. Bolesława Wielińskiego,
 • inż. Czesława Abczyńskiego,
 • inż. Stanisława Jaźwę,
 • inż. Wiktora Stręka.

Projektantami obiektów mostowych byli następujący pracownicy Biura Projektantów MTDiL w Gdańsku:

 • mgr inż. Andrzej Topolewicz,
 • mgr inż. Henryk Pietruszczyk,
 • mgr inż. Eugeniusz Łoboda,
 • mgr inż. Stefan Filipiuk,
 • mgr inż. Tadeusz Zarzecki.

Główny ciężar budowy i przebudowy dróg i mostów w Bieszczadach spoczywał na bezpośrednich wykonawcach robót, a więc na robotnikach, majstrach, technikach i inżynierach, zatrudnionych w Krakowskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych, Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych oraz Rejonach Eksploatacji Dróg Publicznych w Sanoku, Przemyślu i Krośnie.

Wszyscy pracowali w ciężkich warunkach terenowych, bez dostatecznego wyposażenia w sprzęt, na terenach bezludnych lub słabo zaludnionych. Warunki ich bytowania w pierwszych latach (1955 – 1960) były bardzo prymitywne, brakowało rozrywek kulturalnych. Mimo to pracowali ofiarnie i z dużym zaangażowaniem.

Pracownicy przybywali z różnych stron Polski: technicy, operatorzy i kierownicy, w większości z województwa krakowskiego i północnej części rzeszowskiego, robotnicy, przede wszystkim z okolic Brzozowa, zakwaterowani byli w hotelach robotniczych.

W ciągu 20 lat było ich bardzo wielu, nie sposób wszystkich wymienić. Oto niektórzy:

a) kierownicy robót:

 • mgr inż. Stanisław Płaza,
 • mgr inż. Julian Marcowski,
 • mgr inż. Tadeusz Piotrowicz,
 • mgr inż. Stefan Matuszewski,
 • mgr inż. Ludwik Podraza,
 • Roman Stefan,
 • inż. Jerzy Syguła,
 • inż. Czesław Żurek,
 • mgr inż. Wiesław Dziarmaga,
 • inż. Marian Sołek,
 • inż. Józef Mizielski,
 • Zygmunt Lis,

b) inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

 • Ignacy Michalski (pracujący na tym stanowisku w latach 1956 – 1975),
 • inż. Marian Marszałek,
 • inż. Leon Zając,
 • Józef Dębiec,
 • Emil Boczar,
 • Marian Krotoszyński,
 • inż. Tadeusz Kumka,
 • Bronisław Kudła,
 • Kazimierz Sowa,

c) pracownicy techniczni Dyrekcji KPRD Kraków:

 • inż. Franciszek Pastuszak – dyrektor KPRD,
 • inż. Władysław Pytlak,
 • mgr inż. Stanisław Pietras,
 • inż. Tadeusz Saller – pracownicy Działu Budowy,
 • mgr inż. Edward Tylman – kierownik laboratorium,
 • mgr inż. Wanda Grzybowska,
 • mgr inż. M. Dziarmaga – pracownica laboratorium,

d) pracownicy techniczni Dyrekcji RPRD Rzeszów:

 • mgr inż. Tadeusz Chabaj – dyrektor RPRD,
 • inż. St. Wiącek, mgr inż. Franciszek Wilk – zastępcy dyrektora RPRD.

Spośród pracowników ówczesnych Rejonów Eksploatacji Dróg Publicznych w Sanoku i Przemyślu, którzy wykonywali przede wszystkim roboty ze środków na konserwację dróg, wymienić należy:

a) kierowników robót:

 • Kazimierz Sowa,
 • Edward Warański,
 • Jan Węgrzyniak,
 • Marian Mączałowski,
 • Kazimierz Nicko,

b) majstrów:

 • Włodzimierz Sawczyn,
 • Marian Błachowiak,
 • Stefan Mączałowski,

c) pracowników zarządu REDP:

 • Władysław Obszarny,
 • Czesław Jasiński,
 • Mieczysław Furtak.

Spośród pracowników Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Rzeszowie, który był inwestorem dla robót inwestycyjnych, należy w szczególności wymienić:

 • mgr inż. Józefa Piwowońskiego – gł. inżyniera WZDP, a po przejściu na emeryturę przewodniczącego komisji odbioru robót,
 • mgr inż. Jerzego Wysockiego – gł. inżyniera, a następnie dyrektora WZDP,
 • mgr inż. Bolesława Wielińskiego i mgr inż. Tadeusza Chabaja – kierowników działu budowy i dokumentacji,
 • mgr inż. Władysława Szeblę, mgr inż. Mieczysława Szetelę, Tadeusza Pelca oraz mgr inż. Lucjana Łukasiewicza – zajmujących się sprawdzaniem i zatwierdzaniem dokumentacji na budowę oraz przebudowę dróg i mostów,
 • inż. Czesława Abczyńskiego, Zbigniewa Wielgosza, inż. Stanisława Wiącka, Zygmunta Nockę, którzy kontrolowali, rozliczali i odbierali roboty inwestycyjne,
 • mgr inż. Bronisława Walata, mgr inż. Stefana Szczepanika, mgr inż. Zbigniewa Mądrego – kierowników Laboratorium Drogowo-Mostowego WZDP,
 • mgr inż. Ryszarda Kunysza, mgr inż. Jana Kulę, mgr inż. Mariana Chruszczyka – pracowników Laboratorium Drogowo-Mostowego WZDP,
 • inż. Stanisława Jaźwę – pełnomocnika ds. robót w Bieszczadach