Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu dk 73


GDDKiA

Nazwa Projektu: Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu dk 73

Nr projektu wg Umowy o Dofinansowanie: POIS.04.02.00-00-0053/18-00
Data podpisania UoD: 25.06.2019

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 30.06.2021

Całkowita wartość projektu: 145 171 000,00  PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 92 219 339,19 PLN

 

Opis inwestycji:

Zasadniczą częścią przedsięwzięcia jest budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 o parametrach drogi klasy GP o łącznej długości 6,92 km. Realizacja inwestycji została oparta  na procedurach ujętych w Warunkach Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego (FIDIC czerwony).

Przedmiotowa inwestycja biegnie nowym śladem po zachodniej stronie miasta Dąbrowa Tarnowska.

 

Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 rozpoczyna się w km 108+090 na istniejącej drodze krajowej nr 73 (na północ od Dąbrowy Tarnowskiej) w m. Gruszów Mały jako przedłużenie ul. Warszawskiej, a kończy w km 115+008 włączeniem w istniejący przebieg drogi krajowej nr 73 (na południe od Dąbrowy Tarnowskiej) w ciągu ul. Piłsudskiego.

Nowopowstająca obwodnica będzie połączona z lokalnymi ciągami komunikacyjnymi za pomocą czterech skrzyżowań typu rondo. W ramach realizacji skrzyżowań konieczna jest przebudowa istniejącej sieci komunikacyjnej. Zaprojektowane skrzyżowania wraz z budową dróg dojazdowych (serwisowych) o łącznej długości ok. 5,52 km, które umożliwią obsługę terenu przyległego.

 

Główne cele projektu:

  • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi krajowej, zapewniającej wysoki komfort ruchu drogowego,
  • poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową,
  • poprawa efektywności transportu drogowego oraz zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału, usług, wpływające na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
  • dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu, poprzez likwidację „wąskich gardeł” i uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej, w sposób poprawiający przepustowość i warunki ruchu w korytarzu transportowym,
  • odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi,
  • usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników w celu zachowania interoperacyjności powstałej infrastruktury transportowej, poprzez dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „GP”,
  • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa małopolskiego jak również poza granice państwa.