Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Napierki - Płońsk


GDDKiA

Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Napierki - Płońsk

Nr projektu wg Umowy o Dofinansowanie: POIS.03.01.00-00-0049/18

Data podpisania UoD: 25.06.2019

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2022

Całkowita wartość projektu: 1 936 580 895,83 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 1 043 836 933,77 PLN

 

Opis inwestycji:

Przedmiotem projektu jest budowa drogi ekspresowej drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk o dł. 71,21 km, zlokalizowanej w sieci kompleksowej TEN-T. Administracyjnie inwestycja jest położona w Polsce, w północnej części województwa mazowieckiego. Przebieg omawianego odcinka S7 rozpoczyna się w okolicach węzła „Napierki”. Biegnie przez obszary gmin: Wieczfnia Kościelna, Mława, Szydłowo, Wiśniewo, Strzegowo, Glinojeck, Baboszewo, Stupsk oraz Płońsk. Przebieg kończy przed węzłem „Ciechanów” stanowiącym początek obwodnicy Płońska.

 

Projekt składa się z czterech zadań:

Zad. 1: Napierki - Mława,

Zad. 2: Mława - Strzegowo,

Zad. 3: Strzegowo - Pieńki,

Zad. 4: Pieńki - Płońsk.

 

Na całym odcinku przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu (2x2) oraz pasem awaryjnym z możliwością dobudowy trzeciego pasa ruchu. Zaprojektowane, w ramach inwestycji, węzły drogowe, umożliwią bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu po pozostałej sieci drogowej oraz obsługę przyległego terenu poprzez sieć dróg serwisowych.

 

Główne cele projektu:

  • stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T,
  • zwiększenie dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową,
  • poprawa efektywności transportu drogowego oraz zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału, usług, wpływające na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
  • dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu, poprzez likwidację „wąskich gardeł” i uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej, w sposób poprawiający przepustowość i warunki ruchu w korytarzu transportowym,
  • odciążenie od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi,
  • usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników w celu zachowania interoperacyjności powstałej infrastruktury transportowej, poprzez dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „S”,
  • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województw, jak również poza granice państwa.