Ośmiu wykonawców chce zaprojektować obwodnicę Chełmca

Do przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla budowy obwodnicy Chełmca zgłosiło swoje oferty 8 wykonawców. Obwodnicę w ciągu DK28 trzeba nie tylko zaprojektować, ale także uzyskać decyzje administracyjne i sprawować nadzór autorski podczas budowy. Rozpoczęło się badanie ofert.Pomiędzy najniższą zaproponowaną ceną 1 280 737,50 zł za wykonanie zadania, którą zaproponowała firma Autostrada II Sp. z o.o. z Katowic, a najwyższą 3 028 653,60 zł zaproponowaną przez Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT z Warszawy jest ponad dwukrotna różnica. 6 firm z ośmiu złożyło oferty, które cenowo mieszczą się w limicie wyznaczonym na zadanie przez GDDKiA.

 

Przed wykonawcą, który zostanie wybrany po przeanalizowaniu ofert przygotowanie:

 • opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz projektów podziałów nieruchomości,
 • kompletnych materiałów, niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości i jego bieżącą aktualizacją na etapie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • opracowań środowiskowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
 • opracowań geologicznych i hydrogeologicznych wraz z wykonaniem badań dodatkowych i uzupełniających,
 • opracowania materiałów wymaganych przez instytucje opiniujące i uzgadniające rozwiązania projektowe w związku z lokalizacją zadania inwestycyjnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
 • wielobranżowego Projektu Budowlanego wraz z opracowaniami towarzyszącymi, niezbędnymi opiniami, pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami, postanowieniami i decyzjami administracyjnymi,
 • kompletnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji,
 • Projektu Wykonawczego dla każdej z branż,
 • dokumentacji przetargowej: Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarów robót, kosztorysów (ofertowego, inwestorskiego).

Zamówienie obejmuje ponadto udzielanie wyjaśnień na zapytania wykonawców, biorących udział w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Chełmca w ciągu DK28 oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

W wyznaczonych terminach na poszczególne części zamówienia określono, że wykonawca będzie miał:

 • 20 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych,
 • 7 miesięcy, jako czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
 • 18 miesięcy na pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi

Obwodnica Chełmca będzie fragmentem DK28 na odcinku Zator- Nowy Sącz – Przemyśl - granica państwa i jednocześnie częścią północnego obejścia Nowego Sącza, o dł. ok. 1.4 km. Początek inwestycji będzie na wlocie istniejącego ronda na DK28 (ul. Limanowska w Chełmcu), koniec będzie dowiązywać się do istniejącego ronda na ul. Marcinkowickiej w Chełmcu, które stanowi z kolei początek północnej obwodnicy Nowego Sącza.