Prace naukowo-badawcze zrealizowane do 2009 roku


1. Analiza europejskich metod badawczych dotyczących badania i oceny odporności na środki odladzające betonu stosowanego do nawierzchni drogowych
2. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu stosowanego do budowy betonowych nawierzchni drogowych wykonanych w kraju w latach 2001-2004. Badania i analiza trwałości betonu stosowanego do nawierzchni drogowych pod kątem oceny cech użytkowych i trwałościowych:

Załączniki:

3. Opracowanie współczynników sezonowości dla nawierzchni dróg w polskich warunkach klimatycznych:

4. Opracowanie zasad dokonywania przeglądu stanu poboczy, rowów i odwodnienia nawierzchni
5. Wpływ parametrów termiczno-mechanicznych nawierzchni asfaltowej na trwałość zmęczeniową nawierzchni

6. Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną
7. Wpływ technologii zagęszczania na właściwości materiałów gruboziarnistych stosowanych do warstw mrozoochronnych
8. Zastosowanie materiałów geosyntetycznych do ochrony skarp przed erozją powierzchniową
9. Zasady agrogeotechnicznego przygotowania skarp drogowych do zadarniania
10. Zastosowanie geosyntetyków w budowlach ziemnych
11. Metody stosowania geosyntetyków do budowy i wzmacniania nawierzchni oraz ziemnych budowli drogowych:

12. Metoda wzmocnienia nawierzchni drogowej warstw z mieszanki żwirowo-emulsyjnej(GRAVE-EMULSION):

13. Ocena trwałości nawierzchni asfaltowych z podbudową z kruszywa stabilizowanego mechanicznie:

14. Ocena odporności na koleinowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie badania zagęszczalności i naprężenia ścinającego w prasie żyratorowej

15. Badania wpływu emulsji asfaltowych na właściwości złączenia warstw nawierzchni asfaltowych:

16. Ocena wpływu dodatku środków adhezyjnych na właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych:

17. Ocena i badania wybranych odpadów przemysłowych do wykorzystania w konstrukcjach drogowych
18. Zastosowanie asfaltu spienionego w technologii recyklingu nawierzchni na zimno:

Załączniki:

19. Badania możliwości stosowania kruszyw lokalnych o niższej jakości w betonie asfaltowym o wysokim module sztywności BAWMS
20. Ocena wpływu wdrożenia nowej normy PN-EN dla asfaltu drogowego na trwałość nawierzchni
21. Analiza zdolności zbrojenia nawierzchni siatką z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych:

22. Zalecenia doboru materiałów, projektowania składu, wymagań empirycznych i funkcjonalnych mieszanek mineralno-asfaltowych betonu asfaltowego i SMA. Zadania 1-6
23. Zalecenia doboru materiałów, projektowania składu, wymagań empirycznych i funkcjonalnych mieszanek mineralno-asfaltowych betonu asfaltowego i SMA. Zadanie 7
24. Zalecenia doboru materiałów, projektowania składu, wymagań empirycznych i funkcjonalnych mieszanek mineralno-asfaltowych betonu asfaltowego i SMA. Zadanie 8.
25. Ocena wpływu typu i technologii wykonania nawierzchni drogowej na hałaśliwość ruchu drogowego i jego uciążliwość dla środowiska
26. Wdrożenie norm europejskich wraz z weryfikacją i wdrożeniem nowych metod pomiarowych materiałów drogowych według norm PN-EN z uwzględnieniem polskich warunków klimatycznych i technicznych

27. Weryfikacja zasad oceny stopnia współpracy w pęknięciu odbitym w nawierzchni półsztywnej
28. Analiza i weryfikacja wymagań i procedur pomiarowych oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni dróg publicznych i autostrad płatnych
29. Wyznaczenie charakterystyk starzeniowych mieszanek mineralno-asfaltowych
30. Badania zgodności strategii robót drogowych i mostowych oraz ich standaryzacja.

31. System kontroli stanu technicznego i oceny przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich:

32. Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inzynierskich z blach falistych

33. Zalecenia doboru technologii wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych ze względu na jej właściwości przeciwpoślizgowe.

34. Weryfikacja stosowania kruszywa dolomitowego w warstwie ścieralnej nawierzchni ze względu na jej właściwości przeciwpoślizgowe.

35. Zgromadzenie danych na temat wymagań dotyczących właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych w krajach europejskich.

36. Analiza polskich przepisów dotyczących właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych w świetle wymagań obowiązujących w krajach europejskich.

37. Badanie wpływu makrotekstury warstwy ścieralnej na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych.

 

38. Poradnik Laboranta Drogowego - Kationowe Emulsje Asfaltowe

39. Analiza metod poprawy stanu odwodnienia dróg i należących do nich drogowych obiektów inżynierskich
40. Opracowanie metodyki sieciowej oceny nośności nawierzchni
41. Opracowanie metody oceny jakości połączenia warstw w konstrukcji nawierzchni za pomocą ugięciomierza dynamicznego FWD

42. Aktualizacja wartości współczynników przeliczeniowych

43. Wpływ dokładności identyfikacji konstrukcji nawierzchni na wymiarowanie wzmocnienia dróg

44. Badania i ustalenie wstępnych zależności dla oceny nośności gruntów spoistych - metodą CBR dynamicznego
45. Opracowanie zaleceń do obliczania współczynników równoważności obciążenia osi do projektowania nawierzchni podatnych i półsztywnych
46. Weryfikacja zasad projektowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych
47. Badania i ocena wpływu szczepności międzywarstwowej na trwałość konstrukcji nawierzchni asfaltowej:

Załączniki:

48. Opracowanie instrukcji kalibracji ugięciomierzy FWD wykonujących pomiary ugięć dynamicznych

49. Wybór i badania międzylaboratoryjne kruszyw wzorcowych i kontrolnych z polskich kopalń do badania PSV

50. Optymalizacja odporności na ścieranie kruszyw do warstwy ścieralnej nawierzchni
51. Analiza norm PN-EN i opracowanie krajowych przepisów technicznych dotyczących asfaltowych nawierzchni drogowych zgodnych z normami PN-EN

52. Nawierzchnie Asfaltowe Drogowe i Lotniskowe

53. Instrukcja do sporządzania studium wykonalności inwestycji na drogach krajowych z uwzględnieniem zaleceń UE
54. Pilotażowe wdrożenie przekroju 2+1 pasowego na drogach krajowych. Etap: Informacja o rozwiązaniach projektowych badania ruchu "PRZED".

55. Zalecenia materiałowe i technologiczne nawierzchni asfaltowych o zwiększonej trwałości (ZMT-NAZT 2006)
56. Zalecenia wykonywania cienkich warstw ścieralnych na gorąco (ZW-CWG-2006)
57. Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiększonej odporności na koleinowanie i zmęczenie
58. Opracowanie i weryfikacja badania zmęczenia lepiszczy asfaltowych

59. Weryfikacja modeli degradacji nawierzchni
60. Studium układu dróg szybkiego ruchu w Polsce, układ kierunkowy horyzont 2025 rok, wraz z analizą podziału funkcjonalnego całej sieci drogowej Polski - udostępnienie jednolitych danych wejściowych do prognoz ruchu
61. Sprawdzenie możliwości ważenia pojazdów w ruchu przy użyciu pracujących na sieci wag firmy PAT

62. Analiza metod badań i opracowanie zaleceń dotyczących wykonywania próbnych obciążeń konstrukcji:

63. Katalog robót mostowych:

64. Nowelizacja zaleceń dotyczących wzmacniania konstruckji mostowych za pomocą przyklejonego zbrojenia zewnętrznego:

65. Zalecenia dotyczące łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji:

66. Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych:

67. Analiza wpływu stanu podbudowy na ocenę nośności nawierzchni o konstrukcji półsztywnej

68. Ocena przydatności kruszyw wypełniających pochodzenia niewapiennego do mieszanek mineralno-asfaltowych

69. Opracowanie wstępnych wytycznych do oceny nawierzchni betonowych oraz rozpoznanie przydatności systemu SOWA-1
70. Aktualizacja studium opłat nakładanych na użytkowników dróg w aspekcie dyrektyw unijnych:

71. Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych - weryfikacja metody badań zgodnie z zaleceniami UE oraz aktualizacja cen jednostkowych na poziomie 2007 r.

72. Mosty składane - projektowanie, budowa i eksploatacja

73. Projekt koncepcyjny poszerzenia jezdni drogowego mostu składanego DMS-65 do 6,20 m
74. Badania i analiza porównawcza właściwości mieszanek związanych wg dotychczasowych norm i nowych norm PN-EN:

75. Badania i analiza porównawcza właściwości mieszanek niezwiązanych wg norm PN-S-06102:1997 i PN-EN 13285:2003

76Analiza polskich przepisów dotyczących właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych w świetle wymagań obowiązujących w krajach europejskich

77. Badanie wpływu makrotekstury warstwy ścieralnej na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych