Opłaty


1. Wydanie zezwolenia (na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych) na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00zł.
 

Powyższą opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy:
Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Wola nr rach.:
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Nie podlega tej opłacie:

po okazaniu ważnego pozwolenia na budowę.

  • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego

Zwolnione z niej jest:

  • zezwolenie w sprawie dotyczącej inwestycji jednostek budżetowych wydawane na wnioski składane przez inwestorów zastępczych,
  • zezwolenie wydawane na wniosek jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych przedstawiających wypis lub kopię zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

2. Zjazd jest to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w związku z tym za zajęcie pasa drogowego w celu jego wykonania lub przebudowy pobiera się opłatę zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

 

Opłatę za ww. zajęcie określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. nr 148 poz. 886 z 2011r.). Zgodnie z przepisem § 2 za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

  • chodników, poboczy, placów w ciągach dróg krajowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych oraz pasów dzielących - 2 zł;
  • jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych, torowisk - 3 zł;
  • jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 6 zł;
  • jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 10 zł;
  • pozostałych elementów pasa drogowego - 1 zł.