Trwa przetarg na projekt i budowę węzła w Gaju na „Zakopiance”.

Do 27 sierpnia 2019 r. zainteresowani wykonawcy mogą składać dokumenty wymagane w postępowaniu na zaprojektowanie i budowę węzła drogowego na drodze krajowej nr 7, w Gaju pod Krakowem. Ma on zastąpić istniejące skrzyżowanie z drogami powiatowymi.Zadaniem firmy lub konsorcjum firm, które zostanie wybrane w procedurze przetargowej będzie zaprojektowanie i wykonanie węzła drogowego drogi krajowej nr 7, w km 677 i 871,23 m, a także:

 

- przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z projektowanym węzłem,

- budowa innych dróg, w tym zmiana przebiegu istniejących dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji,

- budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych, obiektów inżynierskich – mury oporowe i palisady, kolidujących urządzeń oraz sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych),

- budowa systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy, sieci teletechnicznej i oświetlenia drogowego.

 

W ramach inwestycji przewidziana jest wymiana warstwy ścieralnej prawej i lewej jezdni DK7, oznakowanie węzła, bariery ochronne oraz wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia węzła do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z nowych rozwiązań.

Na etap projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD (zgody na realizację inwestycji drogowej) ustalono 16 miesięcy od podpisania umowy. Na etap realizacji natomiast 15 miesięcy od uzyskania decyzji ZRiD, z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 października.