Zamówienie z dnia 31.07.2019

Przedmiot zamówienia:

„Budowa sygnalizacji świetlnej na DK 91 w m. Ostaszewo” – nadzór inwestorski w branży elektrycznej oraz telekomunikacyjnej.Formularz ofertowy należy przesłać na adres:

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl lub faksem nr 52-32-34-500 lub złożyć w punkcie kancelaryjnym Oddziału – pok. nr 15 w budynku A GDDKiA O/BY przy ul. Fordońskiej 6 w Bydgoszczy, w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą: „Oferta na sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej oraz telekomunikacyjnej dla zadania: Budowa sygnalizacji świetlnej na DK 91 w m. Ostaszewo”.

Nie otwierać. Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem.

 

Termin składania ofert:

06.08.2019r., godz.: 15.00.

 

Osoba prowadząca sprawę:

Krzysztof Górny 52/32-34-602. Tomasz Olędzki 52/32-34-508

 

Termin realizacji zamówienia :

Szacunkowy czas realizacji usługi *75 dni (roboty) + 30 dni (rozliczenie) od podpisania umowy z Wykonawcą robót. *Szacunkowy termin zamówienia wynosi do 75 dni od dnia podpisania umowy na realizację budowy z Wykonawcą robót. Podany termin jest szacunkowy, zgodnie z przewidywanym czasem realizacji robót. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zamówienia co jest uzależnione od zakończenia realizacji i odbioru końcowego ww. zadania.