Umowy na kolejne remonty DK29 w Krośnie Odrzańskim – podpisane
Podpisane dzisiaj umowy dotyczą remontów dwóch odcinków DK29 w Krośnie Odrzańskim tj. ulicy Chrobrego i Placu Św. Jadwigi Śląskiej. Pierwszy z nich ma długość niemal kilometra, drugi nieco ponad 100 metrów. Wartość robót obu inwestycji to niemal 3 mln zł.

Zmiany w organizacji ruchu z jak najmniejszą szkodą dla mieszkańców i kierowców

Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót uwzględniając zalecenia GDDKiA takie jak w przypadku ulicy Chrobrego:

 1. ograniczenie prędkości nie może być mniejsze niż 40 km/h,
 2. roboty brukarskie należy wykonywać przy jednostronnym zwężeniu jezdni,
  w etapach oddzielnie dla lewej i prawej strony drogi, pozostawiając dla ruchu jezdnię o szerokości min. 7 m przeznaczoną dla ruchu pojazdów w obu kierunkach,
 3. frezowanie nawierzchni oraz roboty bitumiczne, z wyłączeniem prac polegających na wykonywaniu warstwy ścieralnej, należy wykonywać poza szczytem komunikacyjnym od godziny 17:00, wprowadzając ruch wahadłowy przy czym po zakończeniu dnia roboczego należy przywrócić ruch dwukierunkowy demontując, na ile to możliwe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego ograniczające szerokość jezdni,
 4. o przewidywanych utrudnieniach oraz o sugerowanym objeździe (w szczególności dla pojazdów ciężarowych) wykonawca ma obowiązek skutecznie poinformować kierowców (z odpowiednim wyprzedzeniem) stosując tablice informacyjne ustawione m.in. w następujących lokalizacjach:
  • DK 2 x DK 29 – węzeł Świecko (ilość: 3 tablice),
  • S3 – węzeł Świebodzin Południe (ilość: 1 tablica),
  • DK 32 – węzeł Sulechów (ilość: 1 tablica),
  • DK 32 – przed skrzyżowaniem z DP 1148F (ilość: 1 tablica),
  • DK 32 x DK 27 – rondo Piastów Śląskich (ilość: 3 tablice),

oraz poprzez media przewoźników, odpowiednie służby ratownicze, zainteresowane podmioty na terenie miasta, a także nadając komunikaty poprzez CB-radio w celu ich dalszego przekazywania i wzajemnego komunikowania się kierowców.

W przypadku Placu Św. Jadwigi ma być podobnie z tą różnicą, że na czas prowadzenia zasadniczych robót zabrania się wprowadzania ruchu wahadłowego na drodze krajowej – ruch należy poprowadzić dwukierunkowo wydzielając tymczasowo pasy ruchu o łącznej szerokości min. 7 m na pozostałej dostępnej części placu. Wprowadzenie ruchu wahadłowego dopuszczalne jest w sytuacjach wyjątkowych na końcowych etapach budowy.

Prace w przypadku obu inwestycji mają zakończyć się najpóźniej do końca listopada br.

 

Zakres prac

Ul. Bolesława Chrobrego - przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu odcinka drogi krajowej nr 29 od km 52,100 do km 53,058 w Krośnie Odrzańskim.

Inwestycja ma na celu wymianę istniejącej warstwy ścieralnej i ponowne wyprofilowanie istniejących chodników celem przywrócenia parametrów powierzchniowego odwodnienia drogi, które wskutek upływu czasu nie działa właściwie. Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

W ramach inwestycji wykonane zostanie:

 • odtworzenie przekroju ulicznego na całej trasie objętej pracami, poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni, profilowanie masa bitumiczną oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
 • regulacja wysokościowa wpustów, włazów studni i zwieńczeń zaworów wodociągowych, oczyszczenie przykanalików,
 • ułożenie ścieku wzdłuż krawędzi jezdni,
 • wymiana zniszczonych krawężników, regulacja krawężników i przełożenie chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej,
 • przełożenie nawierzchni parkingu z kostki kamiennej,
 • odtworzenie oznakowania poziomego.

Plac Św. Jadwigi - inwestycja ma na celu remont nawierzchni drogi krajowej nr 29 na odcinku znajdującym się w mieście Krosno Odrzańskie na placu św. Jadwigi Śląskiej na długości 106 m: od km 53,418 do km 53,524. Remont związany będzie z wymianą zużytych warstw obecnej konstrukcji drogi o nawierzchni z granitowej kostki kamiennej. Wykonane zostanie również wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni i placu za pomocą geosyntetyków, obejmujące wymianę słabych i zużytych warstw podbudowy.