Ponowny przetarg na strategiczny odcinek S61 Suwałki – granica państwa

Niespełna dwa miesiące po odstąpieniu od umowy wybieramy nowego wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje 24-kilometrowy odcinek S61 od końca obwodnicy Suwałk do Budziska (granica z Litwą). Wkrótce ponowny przetarg na drugi odcinek S61, pomiędzy węzłami Podborze – Śniadowo, na którym rozwiązaliśmy umowę z wykonawcą. AKTUALIZACJA od 9 sierpnia ogłoszenie o przetargu jest widoczne na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 133270.Dokumentacja przetargowa trafiła dziś do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach. Zadaniem nowego wykonawcy będzie dokończenie projektowania (optymalizacja), a jeśli zajdzie taka konieczność – również zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi.

 

Dlaczego doszło do powtórzenia przetargu

GDDKiAInwestycja prowadzona była przez włoską firmę Impresa Pizzarotti w systemie „Projektuj i Buduj” od połowy 2017 r. Dotychczasowy wykonawca opracował dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji ZRID i Wojewoda Podlaski taką decyzję wydał 20 maja br.

Jednak mimo upływu czasu, po stronie wykonawcy, nie było właściwej mobilizacji w zakresie przygotowania do prowadzenia robót budowlanych - m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty. Niedokończone zostały też projekty wykonawcze, a przedłożony projekt czasowej organizacji ruchu, który powinien umożliwić bezpieczne prowadzenie budowy, nie miał wszystkich wymaganych prawem opinii, w tym m.in. Policji. Upływ czasu przewidziany w umowie na realizację całego kontraktu, czyli wykonanie projektu i budowy, sięgał ok. 70%, podczas gdy zaawansowanie finansowe (na koniec maja br.) wynosiło zaledwie 2,42%. W tej sytuacji podjęta została odpowiedzialna i uzasadniona decyzja o odstąpieniu od umowy z winy dotychczasowego Wykonawcy.

 

Terminy

W nowym przetargu, GDDKiA wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 26 miesięcy od daty zawarcia umowy i nie krótszym niż 24 miesiące od tej daty.

Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 1 grudnia do 31 marca), natomiast nie wlicza się ich do etapu robót. Kryterium ceny wynosi 60 proc., kryteria pozacenowe (gwarancja, terminy, kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej itd.) – 40 proc. Zakładamy, że przetarg zostanie rozstrzygnięty do końca bieżącego roku. 

 

Strategiczny odcinek

Realizacja drogi ekspresowej S61 jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale ma też znaczenie europejskie – łącząc się z drogę ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok, tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica. Docelowo przejmie on ruch tranzytowy pomiędzy krajami bałtyckimi i Europą Zachodnią. To właśnie odcinek S61 Suwałki – Budzisko bezpośrednio łączy polską siec dróg ekspresowych z siecią dróg państw nadbałtyckich.

 

Kalendarium

20 kwietnia 2016 r. - ogłoszenie o zamówieniu,

28 lipca 2016 r. - składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

7 listopada 2016 r. - kwalifikacja wykonawców,

30 grudnia 2016 r. - zaproszenie do składania ofert,

24 marca 2017 r. - otwarcie ofert (wpłynęło dziewięć),

13 kwietnia 2017 r. - wybór najkorzystniejszej oferty,

6 czerwca 2017 r. - zawarcie umowy,

20 maja 2019 r. – uzyskanie decyzji ZRID,

14 czerwca 2019 r. – odstąpienie od umowy z dotychczasowym Wykonawcą,

6 sierpnia 2019 r. – wysłanie dokumentacji przetargowej do publikacji w Dz.U. UE.

 

GDDKiA 

Podstawowe informacje

Długość odcinka: ok. 24 km,

Parametry techniczne: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,

Węzły drogowe: Suwałki Północ i Szypliszki,

Obiekty inżynierskie: 33 szt.