Informacja o realizacji trasy S1
Odnosząc się do publikacji informacyjnych o rzekomych opóźnieniach w realizacji drogi ekspresowej S1, informujemy, że pierwsze prace projektowych związane z budową drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej, w ramach której przewidywana jest również budowa południowej obwodnicy Oświęcimia, rozpoczęły się w październiku 2006 r.Z uwagi na różne trudności związane przede wszystkim z charakterem terenu, przez jaki przebiega planowana inwestycja, tj.:

  • tereny wydobywcze czterech kopalń (KWK Ziemowit, Piast, Brzeszcze, PG Silesia),
  • trzy obszary specjalnej ochrony Natura 2000 (Stawy w Brzeszczach, Dolina Dolnej Soły, Dolna Soła),
  • sąsiedztwo Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO, jakim jest „Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)”,
  • liczna zabudowa mieszkaniowa,

ustalenie ostatecznego kompromisowego przebiegu drogi ekspresowej trwało blisko 10 lat.

 

W październiku 2007 r. te zadanie zostało ujęte w pierwszym, w sektorze drogownictwa kompleksowym programie wieloletnim pn.: Program Budowy dróg krajowych na lata 2008 -2012” z terminem realizacji na lata 2011-2013.

 

Należy jednak podkreślić, iż kluczowe dla tej inwestycji decyzje niezbędne do budowy drogi ekspresowej wraz z obwodnicą Oświęcimia zapadały dopiero po 2015 r.

 

I tak decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w dniu 30 czerwca 2016 r. Była to niezmiernie ważna decyzja gdyż przesądziła ona o wyborze ostatecznego wariantu drogi (wariant E).

 

W dniu 5 grudnia 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk w obecności Pani Premier Beaty Szydło skierował przedmiotowe zadanie do realizacji.

Powyższe pozwoliło GDDKiA na wszczęcie procedury przetargowej w dniu 9 czerwca 2016 r. na opracowanie Koncepcji Programowej.

 

Następnie w dniu 15 marca 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa podpisał Program Inwestycyjny dla budowy drogi ekspresowej S1 wraz z budową obwodnicy Oświęcimia.

 

Natomiast w dniu 12 lipca 2017 r. Rada Ministrów dokonała aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), w którym pod nr 8 zostało ujęte zadanie pn.: Budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bielsko-Biała.

 

22 listopada 2017 r. została zawarta umowa z biurem projektowym Multiconsult Polska sp. z o.o. z Warszawy na opracowanie Koncepcji Programowej.

Rozpoczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w trybie „Projektuj i Buduj” obecnie przewidywane jest we wrześniu 2019r.

 

Planowane zawarcie umowy na realizację inwestycji w trybie „Projektuj  i Buduj”: kwiecień 2020r.

Planowany termin rozpoczęcia robót: wrzesień 2021r.

Planowany termin zakończenia robót: wrzesień 2023r.

 

Odnosząc się do cytatu z artykułu: „W lutym 2019 r. katowicki oddział GDDKiA chce ogłosić przetarg na projekt i budowę trasy S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą - zapowiadał rok temu Michał Mendrok, dyrektor katowickiego oddziału GDDKiA.”, wyjaśniamy, że w chwili podpisywania umowy na opracowanie Koncepcji Programowej (z terminem wykonania do 21.10.2018 roku), GDDKiA zakładała ogłoszenie przetargu na roboty budowalne właśnie w lutym 2019 roku.

 

Jednakże w trakcie realizacji koncepcji, z przyczyn niedających się wcześniej przewidzieć, termin ulegał kilkukrotnemu przesunięciu. Powodami takich przesunięć były między innymi następujące zdarzenia:

  • Konieczność uzyskania zmiany Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 27.07.2017r. (tj. rok po wydaniu decyzji środowiskowej) ustanawiającej strefę ochronną ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dankowice – co uniemożliwiało budowę drogi ekspresowej przez ten teren. Postepowanie w tej sprawie, w której formalnie GDDKiA nie była stroną zostało zakończone zmianą ww. Rozporządzenia w 19.04.2019 r.
  • Brak ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której nie udało się uzyskać do chwili obecnej. Warunkiem uzyskania decyzji była zmiana w/w Rozporządzenia. Samo postępowanie w GDOŚ trwa już ponad 3 lat.

Termin umowny wykonania Koncepcji Programowej ulegał kilkukrotnemu przesunięciu m.in. z uwagi na niewykonanie pełnego zakresu rozpoznania geologicznego, wynikającego, w większości, z powodu protestów właścicieli gruntów uniemożliwiających wykonanie odwiertów.

 

Reasumując GDDKiA jest zdeterminowana, aby rozpoczęte działania dały w efekcie udostępnienie kierowcom tej drogi ekspresowej w 2023 r. Najtrudniejsze problemy formalne, blokujące uzyskanie ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały już usunięte. Jesteśmy w końcowym etapie optymalizacji rozwiązań projektowych tak, aby do 30 września móc ogłosić przetarg/i na pierwsze odcinki realizacyjne tej inwestycji.