Raport z budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77

Na budowie obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77, Wykonawca prowadzi prace na całym odcinku przyszłej trasy i na wszystkich frontach robót. Zaawansowanie wszystkich prac wynosi 20%, w tym robót drogowych 5%, mostowych 15%, a branżowych 42%.Aktualnie Wykonawca, Konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A., realizuje roboty drogowe w zakresie wykopów i nasypów oraz wzmocnienie podłoża gruntowego przez wymianę gruntu. Wykonywane są drogi serwisowe. Trwa także porządkowanie terenu po wycince drzew.

 

W ramach robót z branży drogowej, trwa także wzmocnienie podłoża metodą wibroflotacji. Metoda ta polega na wgłębnym zagęszczeniu gruntu za pomocą specjalnej żerdzi - wibratora zwanego wibroflotem.

GDDKiA  GDDKiA 

 

Prowadzone są także roboty mostowe:

- wiadukt PG-2 (w ciągu drogi obwodowej) – trwa wzmacnianie podłoża metodą wibroflotacji

- most PE-1 (w ciągu drogi obwodowej)– wykonano żelbetowe pale wbijane wraz z próbnym obciążeniem pali oraz beton podkładowy

- most ED-1 (w ciągu drogi obwodowej) – wykonano wykopy, trwa wymiana gruntu w poziomie posadowienia

- most M-1 PE-2 (w ciągu drogi obwodowej)– wykonano żelbetowe pale wbijane wraz z próbnym obciążeniem pali, wykonano beton podkładowy, rozpoczęto zbrojenie ław fundamentowych

- wiadukt PG-4a (w ciągu drogi obwodowej) – wykonano żelbetowe pale wbijane wraz z próbnym obciążeniem pali

- wiadukt PE-7 (w ciągu drogi obwodowej) - wykonano żelbetowe pale wbijane wraz z próbnym obciążeniem pali

-wiadukt WD-6 (w ciągu drogi obwodowej) – wykonano wykopy wykonano ławy fundamentowe wraz z izolacją. wykonano zasypki ław fundamentowych. Trwa zbrojenie korpusów podpór

- wiadukt WD-7 (nad drogą obwodową) - wykonano wykopy wykonano ławy fundamentowe wraz z izolacją. wykonano zasypki ław fundamentowych. Trwa zbrojenie korpusów podpór

- wiadukt PG-5 (nad drogą obwodową) - wykonano wykopy wykonano ławy fundamentowe wraz z izolacją. Trwa wykonanie zasypek ław fundamentowych.

 

Aktualnie Wykonawca realizuje także roboty w ramach branży elektroenergetycznej (przebudowa kolizji na liniach wysokiego napięcia, przebudowa kolizji elektro-energetycznych średniego i niskiego napięcia), gazowej (przebudowa gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia), sanitarnej (przebudowa kanalizacji tłocznej, wodociągu, budowa kanału sanitarnego, realizowane są wykopy zbiorników retencyjno-infiltrujących) i teletechnicznej (budowa rurociągu kablowego, spawanie kabla światłowodowego).

 

Kalendarium:

 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.
 2. Data wszczęcia postępowania: 30 września 2015 r.
 3. Lista wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2 listopada 2015 r. (wnioski złożyło 19 firm)
 4. Lista Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu: 21 kwietnia 2016 r. (18 firm)
 5. Otwarcie ofert: 28 marca 2017 r. (liczba ofert – 11; kwota odczytana przez Zamawiającego na otwarciu: 294 876 458,62 zł; ceny ofert mieściły się w granicac: 199 189 315,22 -288 471 360,62 zł; kryteria oceny ofert: cena, termin realizacji, okres gwarancji jakości)
 6. Wybór najkorzystniejszej oferty: 20 czerwca 2017 r. - Mostostal Warszawa S.A./ACCIONA CONSTRUCCION S.A. - za cenę 199 189 315,22 zł .
 7. Umowa na roboty z Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A./ACCIONA CONSTRUCCION S.A. podpisana 30 sierpnia 2017 r.
 8. Umowa z Konsultantem (ZDI Sp. z o.o.) podpisana 29 czerwca 2017 r.
 9. Uzyskane decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym: 28 czerwca 2018 r., 29 czerwca 2018 r., 16 lipca 2018r.
 10. Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) – 16 sierpnia 2018 r.
 11. Opracowanie projektu budowlanego – 30 sierpnia 2018 r.
 12. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): 31 sierpnia 2018 r.
 13. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): 19 kwietnia 2019 r.
 14. Początek prac budowlanych: 13 maja 2019 r.

 

Budowa drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 obejmuje odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko. 

Inwestycja polega na budowie drogi jednojezdniowej dwupasowej o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

 

Na etapie prac projektowych, zgłoszony został wniosek władz samorządowych dot. wykonania dodatkowego połączenia obwodnicy z drogą powiatową nr 1024R. Oddział wychodząc naprzeciw zgłoszonym postulatom zmienił przyjęte w koncepcji programowej rozwiązania, polecając Wykonawcy zaprojektowanie dodatkowego węzła w celu połączeniu ulicy Czarnieckiego z nowo projektowaną drogą obwodową. Ostatecznie, w ramach budowy powstanie węzeł komunikujący obwodnicę z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego) oraz 4 skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) komunikujące obwodnicę ze Stalową Wolą, ze strefą przemysłową, z Niskiem oraz z DK19:

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu ul. Podskarpowej z ul. Chopina i projektowaną drogą wojewódzką nr 855,

- trzywlotowe rondo na skrzyżowaniu z projektowaną drogą gminną (łącznikiem do istniejącej DK77),

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z ul. Podsanie i projektowaną ul. Modrzewiową,

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z DK19.

 

Parametry techniczne obwodnicy:

-przekrój jednojezdniowy, tj.: 1×2
-klasa techniczna:  GP
-szerokość pasów ruchu: 3,5 m
-szerokość pobocza gruntowego: 1,5 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
-kategoria ruchu: KR5
-obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś