Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu mostów na Wisłą

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem potrzebnych uzgodnień i decyzji administracyjnych dla realizacji zadania pn: Remont mostów nad rzeką Wisłą w ciągu drogi krajowej nr 1 w km 590+176 (jezdnia prawa i lewa) w miejscowości Goczałkowice-Zdrój, a także wsparcie Zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane.Kryteria oceny ofert będzie stanowiła: cena - 60 % oraz doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - 40 %.

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, dla realizacji zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont mostów nad rzeką Wisłą w ciągu drogi krajowej nr 1 w km 590+176 (jezdnia prawa i lewa) w miejscowości Goczałkowice-Zdrój” zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, umowie i tabeli wyceny etapów umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji i przygotowania zadania (Etap I, II, III, IV);

2. Opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i/lub przygotowanie zmian w dokumentacji projektowej (Etap V);

3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem Robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji (Etap VI).

 

Termin składania ofert: 13.09.2019 r.