Zamówienie z dnia 14.08.2019

Przedmiot zamówienia:

Zabezpieczenie uszkodzonych dylatacji blokowych na wiadukcie drogowym nad linią kolejową w ciągu drogi ekspresowej S-10 w jej km 2+194 (południowa obwodnica Torunia) poprzez rozbiórkę urządzenia i wypełnienie szczeliny materiałem jak dla dylatacji bitumicznych.Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszcz ul. Fordońska 6 85-085 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną na adres e-mail: cszczesik@gddkia.gov.pl lub osobiście do dnia 26.08.2019 r. do godziny 14.00.

 

Osoba prowadząca sprawę:

Czesław Szczesik, tel. 52 323 45 72

 

Termin realizacji zamówienia:

Zakończenie: 60 dni od daty podpisania umowy