Raport z budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77

Na budowie ponad 15-kilometrowej obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 Wykonawca, Konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A., prowadzi prace na całym odcinku i we wszystkich branżach.W ramach robót drogowych trwa budowa nasypów (od km 3+300 do km 7+600) oraz wymiana gruntów słabonośnych. Roboty na bieżąco są kontrolowane przez Laboratorium Drogowe GDDKiA.

 

Roboty mostowe prowadzone są na obiektach:

- wiadukt PG-1 (w ciągu drogi obwodowej) – wykonanie posadowienia za pomocą kolumn DSM (ang. Deep Soil Mixing) czyli technologią wzmacniana zbyt słabego podłoża budowlanego polegającą na wykonaniu w gruncie kolumn z cementogruntu

- wiadukt PG-2 (w ciągu drogi obwodowej) – wykonano wzmocnienie podłoża metodą wibroflotacji

- most ED-1-1 (w ciągu drogi obwodowej) – trwa wzmacnianie podłoża metodą wibroflotacji

- most PE-1 (w ciągu drogi obwodowej)– trwa zbrojenie ław fundamentowych

- most M-1 PE-2 (w ciągu drogi obwodowej)– trwa zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych

- wiadukt PG-4a (w ciągu drogi obwodowej) – wykonanie betonu wyrównawczego i przygotowanie do zbrojenia ław fundamentowych

- wiadukt PG-4b (w ciągu drogi obwodowej) – wykonanie betonu wyrównawczego i przygotowanie do zbrojenia ław fundamentowych

- wiadukt WK-1 (w ciągu drogi obwodowej) – trwa przygotowanie terenu przy torach kolejowych do wykonania fundamentów wiaduktu

-wiadukt WD-6 (w ciągu drogi obwodowej) – trwa zbrojenie korpusów podpór

 

Realizowane są również roboty branży gazowej – przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 700mm oraz przebudowa kolizji elektroenergetycznych. W ramach robót branży sanitarnej trwa przebudowa kanalizacji tłocznej oraz budowa kanałów sanitarnych. Przebudowywane są także kolizje branży teletechnicznej.

 

 

Kalendarium:

 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.
 2. Data wszczęcia postępowania: 30 września 2015 r.
 3. Lista wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2 listopada 2015 r. (wnioski złożyło 19 firm)
 4. Lista Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu: 21 kwietnia 2016 r. (18 firm)
 5. Otwarcie ofert: 28 marca 2017 r. (liczba ofert – 11; kwota odczytana przez Zamawiającego na otwarciu: 294 876 458,62 zł; ceny ofert mieściły się w granicac: 199 189 315,22 -288 471 360,62 zł; kryteria oceny ofert: cena, termin realizacji, okres gwarancji jakości)
 6. Wybór najkorzystniejszej oferty: 20 czerwca 2017 r. - Mostostal Warszawa S.A./ACCIONA CONSTRUCCION S.A. - za cenę 199 189 315,22 zł .
 7. Umowa na roboty z Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A./ACCIONA CONSTRUCCION S.A. podpisana 30 sierpnia 2017 r.
 8. Umowa z Konsultantem (ZDI Sp. z o.o.) podpisana 29 czerwca 2017 r.
 9. Uzyskane decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym: 28 czerwca 2018 r., 29 czerwca 2018 r., 16 lipca 2018r.
 10. Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) – 16 sierpnia 2018 r.
 11. Opracowanie projektu budowlanego – 30 sierpnia 2018 r.
 12. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): 31 sierpnia 2018 r.
 13. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): 19 kwietnia 2019 r.
 14. Początek prac budowlanych: 13 maja 2019 r.

 

Budowa drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 obejmuje odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko. 

Inwestycja polega na budowie drogi jednojezdniowej dwupasowej o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

 

W ramach budowy powstanie węzeł komunikujący obwodnicę z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego) oraz 4 skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) komunikujące obwodnicę ze Stalową Wolą, ze strefą przemysłową, z Niskiem oraz z DK19:

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu ul. Podskarpowej z ul. Chopina i projektowaną drogą wojewódzką nr 855,

- trzywlotowe rondo na skrzyżowaniu z projektowaną drogą gminną (łącznikiem do istniejącej DK77),

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z ul. Podsanie i projektowaną ul. Modrzewiową,

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z DK19.

 

Parametry techniczne obwodnicy:

-przekrój jednojezdniowy, tj.: 1×2
-klasa techniczna:  GP
-szerokość pasów ruchu: 3,5 m
-szerokość pobocza gruntowego: 1,5 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
-kategoria ruchu: KR5
-obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś