Dzierżawa nieruchomości w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii II „Palędzie” po stronie zachodniej w km 23+200 zlokalizowanego przy drodze ekspresowej S11


Wydzierżawiający:

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

GDDKiA Oddział w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

 

Przedmiot przetargu:

Dzierżawa nieruchomości w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii II „Palędzie” po stronie zachodniej w km 23+200 zlokalizowanego przy drodze ekspresowej S11

 

Numer referencyjny postępowania

O.PO.D-3.7020.61.2019

 

Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a 60-763 Poznań

 

Termin składania ofert:

22.11.2019 do godz. 13:00

UWAGA ZMIANA TERMINU:

31.01.2020r. do godz. 13:00

 

Osoba prowadząca sprawę:

Piotr Mroczkowski, tel. 618 646 303, e-mail: pmroczkowski@gddkia.gov.pl

 

Termin realizacji przetargu: 

20 lat

 

Wadium:

Najpóźniej w dniu złożenia Oferty, Oferenci są zobowiązani do złożenia wadium w postaci gotówki bądź bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, udzielonej na okres związania Ofertą, w wysokości 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych. Do Oferty Oferent dołącza potwierdzenie wniesienia wadium w formie gotówki bądź dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Treść gwarancji musi przewidywać wszelkie przypadki zatrzymania wadium określone poniżej w pkt 10.5 Rozdziału I IWP. Wadium w formie gotówkowej należy wpłacić na następujący rachunek bankowy Wydzierżawiającego:

Bank Gospodarstwa Krajowego ul. Składowa 5, 61-888 Poznań

57 1130 1088 0001 3088 4690 0002

W przypadku wpłaty wadium decyduje data uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego.

 

Termin związania ofertą:

100 dni

 

Dokumentacja dotycząca MOP została zamieszczone na serwerze FTP Wydzierżawiającego. Dane dostępowe:

 

ftp://ftp.poznan.gddkia.gov.pl

 

login: gddkia_przetargi

hasło: Przetargi12!

 

Załączniki: