Inwestycje planujemy z wyprzedzeniem

W Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawił wytypowane warianty nowego przebiegu drogi ekspresowej S10 oraz połączenie z tzw. dużym ringiem wokół Warszawy. Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej obejmuje również skomunikowanie zlokalizowanego na zachodnich obrzeżach aglomeracji Centralnego Portu Komunikacyjnego. W spotkaniu uczestniczył Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, który opowiedział  szeroko o podjętych działaniach i planach strategicznych Ministerstwa Infrastruktury w obszarze komunikacyjnym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Płocka i okolic.GDDKiA po roku intensywnej pracy ekspertów przedstawiła wypracowane warianty korytarzy przebiegu nowej trasy S10 łączącej się z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Analizując sytuację komunikacyjną widzimy ogromną potrzebę nowych rozwiązań drogowych, które usprawnią nie tylko ruch tranzytowy w centralnej Polsce, ale będą też oddziaływać na przemieszczanie się pojazdów na całej sieci dróg krajowych i autostrad.

 

Co to jest studium korytarzowe?

To przejście od pomysłu do pierwszych prac. Jest podstawowym dokumentem projektowym, przedstawiającym nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne. Studium korytarzowe jest pierwszym elementem dokumentacji projektowej, określającym lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nową drogę z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Służy wstępnej ocenie zasadności budowy drogi i pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac.

 

Po co wykonujemy studium korytarzowe?

Taka analiza, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętymi ochroną (środowisko przyrodnicze, zabytki, struktura osiedleńcza, budowa geologiczna itp.), pozwala na wybór optymalnych korytarzy drogowych, tj. najmniej konfliktowych i jednocześnie realnych pod względem ekonomicznym. Przeprowadzone analizy interdyscyplinarne pozwalają wszechstronnie ocenić porównywane trasy drogowe, jak i zaproponować optymalny, zdaniem inwestora (GDDKIA), przebieg studiowanej trasy drogowej, która będzie przedmiotem szczegółowych analiz na następnych etapach przygotowania inwestycji.

 

Informację o tym, jak krok po kroku wygląda cykl przygotowania inwestycji drogowej, znajdą Państwo: tutaj .

 

Nowy przebieg S10 - włączamy Płock

Pokazaliśmy warianty lepszego skomunikowania Płocka i możliwości poprowadzenia nowej trasy w bliskiej odległości od tego miasta. Jesteśmy gotowi na dalsze prace w tym obszarze, aby za nie dłużej niż 10 lat nowa trasa S10 była gotowa.

Nowy układ komunikacyjny uwzględniający wybudowanie S10 pozwoli połączyć Płock i sąsiednie miejscowości z resztą Polski. Odciąży Warszawę i znacznie skróci czas przejazdu dla jadących tranzytem przez centralna Polskę. Obecna siatka połączeń drogowych generuje ruch w mieście, który jest uciążliwy zarówno dla kierowców jadących tranzytem, jak i mieszkańców Aglomeracji Warszawskiej.

 

Jednocześnie nowa trasa zdejmie ruch pojazdów ciężarowych z obecnego ciągu dróg DK50 i DK62, o niedostosowanych do oczekiwań użytkowników, parametrach użytkowych. Zapewni połączenie rejonu Warszawy z północno-zachodnim fragmentem Mazowsza oraz aglomeracją bydgosko-toruńską. Uwzględnia także powiązania Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej z nowymi drogami tranzytowymi, w tym S10 pomiędzy autostradą A1 a drogą ekspresową S8, która w swojej północnej części stanowi naturalną, północną część OAW.

 

Prace ruszyły w 2018 roku

Prace nad Studium Sieciowym rozpoczęto w GDDKiA jesienią 2018 roku, a zakres opracowania objął obszar województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego (łącznie 26 powiatów i 192 gminy). Wytrasowano ok. 3 tys. km wariantów nowych dróg, pozwalających zrealizować założony cel: połączenie autostrady A1 i drogi ekspresowej S8 oraz poprowadzenie OAW w sposób umożliwiający obsługę planowanego CPK drogami wysokiej klasy, dzięki którym podniesie się poziom bezpieczeństwa, efektywności i komfortu podróżowania.

To właśnie na tym etapie zaproponowano klasy techniczne i przekroje poszczególnych elementów inwestycji:

 • S10 i północna część OAW w klasie drogi ekspresowej (S 2x2, koło Warszawy 2x3 pasy ruchu),
 • południowy fragment OAW (od węzła Wiskitki na A2 do odcinka A2 Warszawa-Mińsk Mazowiecki) w klasie autostrady (A 2x3 pasy ruchu).

Zdefiniowano cztery korytarze, które zostały objęte uszczegółowieniem i oceną w ramach Studium Korytarzowego: GDDKiA 

 • Wariant 1: A1 (Toruń - proponowany węzeł Grabowiec) - Płock - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - OAW (opcja w sąsiedztwie m. Tłuszcz), o długości 380 km, z czego ok. 100 km jako autostrada, szacunkowa wartość całej inwestycji to 24,1 mld zł,
 • Wariant 2: A1 (Toruń - istniejący węzeł Lubicz) - Płock - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (opcja nawiązująca do przebiegu DK50 i DK62 na południe od m. Wyszków), o długości 412 km, z czego ok. 110 km jako autostrada, szacunkowa wartość całej inwestycji to 26 mld zł,
 • Wariant 3: A1 (Włocławek - istniejący węzeł Włocławek Północ) - Płock - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (według opcji jak dla Wariantu 1 z korektami w rejonie Sochaczewa i Piaseczna), o długości 362 km, z czego ok. 95 km jako autostrada, szacunkowa wartość całej inwestycji to 22,9 mld zł,
 • Wariant 4: A1 (Ciechocinek/Włocławek - proponowany węzeł Brudnowo) - Płock - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (według opcji jak dla Wariantu 2 z korektami w rejonie Sochaczewa, Piaseczna i Wyszkowa), o długości 398 km, z czego ok. 105 km jako autostrada, szacunkowa wartość całej inwestycji to 25,4 mld zł.

GDDKiA Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej a CPK

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zwrócił uwagę, że ten ogromny węzeł transportowy będzie istotnym elementem przyszłego układu kolejowego i drogowego o znaczeniu krajowym i europejskim. CPK będzie ze swej istoty nie tylko znaczącym generatorem podróży, lecz także będzie kreować nowe zachowania komunikacyjne w skali wykraczającej poza region Warszawy i Mazowsza.

 

Kolejnym etapem będzie wybór wariantu i zlecenie przygotowania STEŚ

Wybrany do dalszych analiz korytarz o szerokości ok. 5 km, zostanie skierowany do uszczegółowienia w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym, gdzie będą prowadzone kolejne wariantowania i analizy dążące do wskazania optymalnego i precyzyjnego, przyszłego przebiegu inwestycji. Potwierdzenie lokalizacji docelowego rozwiązania nastąpi poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Realizacja inwestycji, która dotychczas nie miała zdefiniowanego przebiegu, przełoży się na zmiany rozkładu ruchu nie tylko na podstawowej sieci drogowej, ale na całym układzie drogowym. Dlatego też w ramach analiz wskazane zostały odcinki dróg krajowych, które w kolejnych horyzontach czasowych  - 2030, 2040, 2050 (niezależnie od już prowadzonych inwestycji), będą wymagać dodatkowych działań inwestycyjnych (zmiana przekroju, dobudowa dodatkowych jezdni itp.).

 

Jakimi kryteriami będziemy się kierować?

KRYTERIA ŚRODOWISKOWE i SPOŁECZNE

 • Przejście przez obszary zabudowy
 • Rozcięcie więzi społecznych
 • Liczba miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
 • Emisja CO₂
 • Kolizja z obszarami Natura 2000 i obszarami chronionymi

KRYTERIA EKONOMICZNE

 • Nakłady inwestycyjne
 • Oszczędność czasu użytkowników dróg
 • Wskaźnik kosztów budowy na 1 km
 • Wskaźniki ekonomiczne (EIRR, ENPV)

KRYTERIA TECHNICZNE

 • Natężenie ruchu na projektowanej trasie (pojazdy osobowe, ciężarowe)
 • Odciążenie z ruchu istniejących dróg
 • Wykorzystanie rezerw terenowych, zidentyfikowanych w opracowaniach planistycznych
 • Przejście przez obszary z niekorzystnymi warunkami gruntowo – wodnymi

KRYTERIA SIECI DROGOWEJ

 • Zmiana długości sieci dróg krajowych
 • Rozbudowa sieci dróg samorządowych na potrzeby obsługi węzłów
 • Dostępność demograficzna korytarza

Kalendarium

2019/2020 r. - pozyskanie finansowania na prace przygotowawcze, zatwierdzenie Programu Inwestycyjnego, ogłoszenie przetargu na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji oraz pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2020-2024 r. - wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej

2023 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wskazanie wariantu do realizacji)

2024-2028 r. - badania archeologiczne

2025 r. - przetarg na projekt i roboty budowlane

2026-2029 r. - projektowanie i roboty budowlane