UWAGA! Zmiana terminu składania ofert. Dzierżawa nieruchomości zlokalizowanej w ciągu drogi S7k na odcinku od węzła Kielce Jaworznia do węzła Kielce Południe (Obwodnica Kielc), w celu budowy i eksploatacji miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): MOP Szewce Wschód kat. II, Postępowanie nr Ki.D-3.630.3.2019.gk
Przedmiotem postępowania jest wybór podmiotu, który wydzierżawi nieruchomość zlokalizowaną w ciągu drogi S7k na odcinku od węzła Kielce Jaworznia do węzła Kielce Południe (Obwodnica Kielc) w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): MOP Szewce Wschód, kat. II, na której będzie prowadzona działalność związana z obsługą ruchu, w formie Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP). Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego: GDDKiA Oddział w Kielcach, ul. I. Paderewskiego 43/45 w pokoju nr 40 (kancelaria) nie później niż do dnia 15.01.2020 r. do godziny 9:30. W odniesieniu do ofert przesyłanych za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierska decyduje data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Wydzierżawiającego.