Przygotowania do przebudowy wiaduktów drogowych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad drogą ekspresową nr S86 w Katowicach

We wrześniu planujemy podpisać umowę na wykonanie dokumentacji dla docelowej przebudowy dwóch wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino oraz dla remontu kładki technologicznej rurociągu ciepłowniczego nad drogą krajową S86 w Katowicach.Najkorzystniejszą ofertę, za kwotę 299 800,20 zł, złożyła DMK Inżynieria Sp. z o.o. z Rybnika. Termin realizacji dokumentacji oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 
Przyjelismy nastepujące wymagania dla projektowanych obiektów inżynierskich:
1.    Wiadukt północny i południowy nad drogą S86:

 • wymagana trwałość budowli: 100 lat,
 • obciążenie ruchome: klasa A wg PN-85/S-10030 oraz obciążenie pojazdem specjalnym kl. 150 wg STANAG 2021;
 • zalecany typ konstrukcji: betonowy monolityczny lub prefabrykowany;
 • skrajnia drogowa pod obiektem - min. 4,70 m;
 • pochylenie poprzeczne jezdni i chodników – dostosowane do przebiegu niwelety trasy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.    Kładka technologiczna rurociągu ciepłowniczego - zakresem remontu należy objąć:

 • reprofilację powierzchni betonowych filarów, przyczółków, i ustroju niosącego wraz z gzymsami;
 • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych;
 • likwidację balustrady wewnętrznej, malowanie balustrady zewnętrznej, wypełnienie ubytków gruntu w niszach zaprzyczółkowych;
 • z zakresu remontu należy wyłączyć pomost kładki oraz łożyska przebiegającej magistrali ciepłowniczej.

Aby do czasu wykonania przebudowy te obiekty były bezpiecznie eksploatowane muszą zostać podparte. Pierwsze prace rozpoczęliśmy 16. września przebudową chodników wzdłuż S86. Te roboty nie będę powodowały utrudnień w ruchu pojazdów. Wykonanie następnych etapów niestety związane jest z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu. Utrudnienia spowodowane będą rozpoczęciem montażu elementów podparcia. Przewidujemy, że montaż podparcia potrwa do 7 dni. Po tym czasie organizacja ruchu będzie przywrócona do stanu istniejącego obecnie.

 

Planowane terminy realizacji, w podziale na etapy organizacji ruchu:

 • 11.10.2019 r. - zawężenie do dwóch pasów ruchu w kierunku Sosnowca.
 • 23.10.2019 r.  - zawężenie do trzech pasów ruchu w kierunku Sosnowca i do dwóch pasów ruchu w kierunku Tychów.
 • 27-31.10.2019 r. - zawężenie do trzech pasów ruchu w kierunku Sosnowca i do dwóch pasów ruchu w kierunku Tychów.

Terminy realizacji poczczególnych etapów uzależnione są od wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych. 
 

Schematy organizacji ruchu:

GDDKiA 


Zakres obecnie realizowanej umowy, w szczególności, zawiera:

 • opracowanie dokumentacji technicznej;
 • uzyskanie odpowiedniej decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót;
 • wykonanie robót przygotowawczych, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót;
 • opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu;
 • wykonanie konstrukcji podparcia dźwigarów głównych wiaduktów w obrębie podpór pośrednich;
 • opracowanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu;
 • uporządkowanie terenu;
 • sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi.

Termin wykonania całości zakresu umowy wyznaczono do 15 listopada 2019 r.