Wybrano ofertę na projekt i budowę węzła w Gaju, na Zakopiance.

Po analizie ofert złożonych do przetargu na projekt i budowę węzła drogowego na DK7, w Gaju, pod Krakowem wybrano tą, złożoną przez konsorcjum: Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie i Nowak-Mosty Sp. z o.o. Koszt wszystkich prac wynosi ponad 31 mln 825 tys. zł brutto.Do przetargu zgłosiło się pięciu wykonawców. Przy punktacji ofert brano pod uwagę cenę, okres gwarancji jakości oraz możliwość skrócenia czasu na zrealizowanie wszystkich wymagań i oddania do ruchu nowego węzła. Największą ilość punktów uzyskało konsorcjum Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie i Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Nowy węzeł drogowy ma zastąpić istniejące skrzyżowanie z drogami powiatowymi., ulicami Widokową i Zadziele. Na etap projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD (zgody na realizację inwestycji drogowej) ustalono 16 miesięcy od podpisania umowy. Na etap realizacji natomiast 15 miesięcy od uzyskania decyzji ZRiD, z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Konsorcjum zaproponowało skrócenie czasu trwania prac projektowych i budowy węzła o 4 miesiące.

 

Oprócz zaprojektowania i wykonania węzła drogowego w Gaju, na Zakopiance, konieczna jest

- przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z projektowanym węzłem,

- budowa innych dróg, w tym zmiana przebiegu istniejących dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji,

- budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych, obiektów inżynierskich jak mury oporowe i palisady, kolidujących urządzeń oraz sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych) oraz systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy, sieć teletechniczną i oświetlenie drogowe.

 

W ramach inwestycji przewidziana jest także wymiana warstwy ścieralnej prawej i lewej jezdni DK7, oznakowanie węzła, bariery ochronne oraz wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia węzła do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z nowych rozwiązań.