7 programów inwestycyjnych i 225 mln zł na inwestycje w Małopolsce

Oczekiwane i potrzebne odcinki dróg krajowych oraz przebudowy skrzyżowań, zwiększające bezpieczeństwo i płynność ruchu powstaną dzięki przyznanym Małopolsce 225 mln zł. W czwartek 10 października 2019 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał programy inwestycyjne ważne dla rozwoju sieci drogowej i ruchu turystycznego w Małopolsce.Podpisany został także list intencyjny w sprawie programu rozwoju systemu transportowego obszaru Podtatrza czyli powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego, przez ministra infrastruktury i przedstawicieli samorządów: wojewódzkiego, powiatowych oraz burmistrzów miast Nowy Targ i Zakopane. Program powstał po przeprowadzeniu analiz i badań, które potwierdziły, że Podtatrze musi zmodernizować sieć dróg, by właściwie obsłużyć ruch turystyczny. Takie programy mają już Bieszczady i Dolny Śląsk.

 

Trzy inwestycje na drogach krajowych, na Podtatrzu dostały już środki

 

Trzy programy inwestycyjne, dla budów zlokalizowanych w powiatach nowotarskim i tatrzańskim otrzymały finansowanie w momencie podpisania ich przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, czyli 10 października 2019 r. Są to:

- budowa drogi krajowej nr 7 na odc. Rabka – Chyżne, na proces przygotowawczy,

- budowy obwodnicy Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49, etap I proces przygotowawczy,

- rozbudowa dwóch skrzyżowań na DK47 z ul. Wojdyły i ul. Ustup na skrzyżowania typu rondo w Zakopanem.

 

Budowa drogi krajowej nr 7 na odc. Rabka – Chyżne, proces przygotowawczy

W ramach zadania do wykonania są: opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium korytarzowego z określeniem klasy technicznej planowanej drogi, zlecenie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej, uzyskanie decyzji środowiskowej. Zakłada się: budowę drogi klasy GP o długości ok. 35 km, budowę węzłów drogowych wraz z siecią dróg dojazdowych, obiektów inżynierskich, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony środowiska i systemu odwodnienia. Kwestia klasy i przekroju tej drogi wynikać będzie z przeprowadzonych analiz w ramach studium korytarzowego oraz prognozy ruchu. Droga będzie dostosowana do nośności nawierzchni wynoszącej 115 kN/oś.

 

Budowa obwodnicy Nowego Targu, w ciągu drogi krajowej nr 49, etap I proces przygotowawczy

 

Etap I obejmuje prace przygotowawcze czyli wykonanie dokumentacji technicznej, nabycie nieruchomości oraz badania archeologiczne dla inwestycji polegającej na połączeniu nowego przebiegu DK47 z DK49, w nowym korytarzu, o długości koło 5 km, który będzie obwodnicą Nowego Targu. 

 

W wyniku realizacji inwestycji wybudowany zostanie nowy odcinek drogi krajowej poza zwartą zabudową miasta. Nastąpi włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 49 (ul. Jana Pawła II) w pobliżu planowanego nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 969, realizowanego jako obwodnica miejscowości Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna.

W ramach inwestycji powstaną 4 obiekty inżynierskie: 1 most i 3 wiadukty, oświetlenie drogowe w rejonie skrzyżowań i węzłów dwupoziomowych, na projektowanych wiaduktach i moście przez rzekę Biały Dunajec oraz urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne i przejścia dla małych zwierząt. Ponadto zrealizowana zostanie sieć infrastruktury technicznej: wodociągowa, techniczna, kanalizacyjna oraz elektrotechniczna.

 

Rozbudowa dwóch skrzyżowań na DK47 z ul. Wojdyły i ul. Ustup na skrzyżowania typu rondo w Zakopanem

 

Zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 47 o długości 220 m (od km 36+890 do km  37+110). Powstaną dwa ronda trzywlotowe, w tym rondo turbinowe na skrzyżowaniu DK47 z ul. Wojdyły oraz ronda na skrzyżowaniu DK47 z ul. Ustup. Ponadto wykonane zostaną: wyposażenie odcinka jezdni pomiędzy rondami (około 100 m) w pas rozdziału, przebudowa dwóch zatok autobusowych, budowa chodników oraz wyposażenie w oświetlenie, odwodnienie i przebudowa infrastruktury technicznej. Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach z ul. Wojdyły i ul. Ustup w Zakopanem. 

Okres realizacji robót budowlanych:  2020 - 2021

 

Podpisane zostały także inne programy inwestycyjne

 

Program inwestycyjny dla rozbudowy drogi krajowej nr 28 na odcinku w Gorlicach, dla budowy obwodnicy Wadowic, rozbudowy istniejącego odcinka A4 o dodatkowy pas ruchu oraz budowy bezkolizyjnego przejścia dla pieszych przez łącznicę autostrady A4 (węzeł Kraków Południe) oraz budowy węzła w Wieliczce na DK94.

 

Budowa węzła drogowego w Wieliczce, w ciągu DK94

Inwestycja obejmuje odcinek drogi krajowej nr 94 o długości 500 m, w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Wieliczce. Ma powstać estakada o długości ok. 70 m, z jezdnią dwupasową dwukierunkową 2x3,5 m i chodnikiem technicznym w ciągu DK 94. Zapewni ona bezkolizyjny przebieg ruchu w relacji Kraków – Tarnów. Pod estakadą powstanie skrzyżowanie z ruchem okrężnym, zapewniającym obsługę relacji Wieliczka – Kraków oraz Wieliczka – Tarnów.

 

Przewiduje się także budowę chodników, ścieżek rowerowych, przebudowę istniejącego skrzyżowania w ciągu ul. Krakowskiej, likwidację istniejącego skrzyżowania DK94 z ul. Krakowską, rozbudowę DK94 na odcinku około 500 m, budowę dróg dojazdowych i mostu. Powstanie węzła upłynni ruch i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu.

Okres realizacji robót budowlanych:  2021 – 2022

 

Rozbudowa istniejącego odcinka A4 o dodatkowy pas ruchu oraz budowa bezkolizyjnego przejścia dla pieszych przez łącznicę autostrady A4 (węzeł Kraków Południe)

Zadanie obejmuje odcinek autostrady A4 od km 417+330 do km 418+030, gdzie nastąpi poszerzenie autostrady o dodatkowy pas ruchu, w kierunku wschodnim, na długości około 700 m oraz budowa bezkolizyjnego przejścia dla pieszych przez łącznicę węzła autostradowego A4 relacji Katowice - Zakopane. Dodatkowo przebudowana będzie istniejąca infrastruktura drogowa.

Okres realizacji robót budowlanych: 2022 – 2024

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku w Gorlicach

 

Rozbudowa obejmuje odcinek drogi krajowej nr 28 o długości ok. 7,3 km w Gorlicach i podniesienie nośności nawierzchni do 11,5 t oraz rozbudowę skrzyżowań drogi krajowej nr 28 z:

  • drogą gminną nr K270279 w km 174+760
  • drogą wojewódzką nr 977 w km 175+540 w kierunku Koniecznej
  • drogą wojewódzką nr 977 i drogą wojewódzką nr 993 na rondo turbinowe dwupasowe.

Ponadto, zakłada się poprawę parametrów technicznych, poprawę stanu technicznego urządzeń drogi, budowę i przebudowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, wykonanie kanału technologicznego, przebudowę przepustu drogowego, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę zatok autobusowych i przebudowę istniejących zjazdów.

 

Planowany zakres prac ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu jazdy i usprawnienie pomiędzy lokalną siecią transportową a krajowymi szlakami komunikacyjnymi.

Okres realizacji robót budowlanych:  2024 - 2025

 

 

Budowa południowej obwodnicy Wadowic w ciągu DK28

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 28 o długości ok. 1,45 km, budowę obiektów inżynierskich, budowę i przebudowę skrzyżowań, zatok autobusowych, nowych dróg dojazdowych do obsługi terenów przyległych do drogi oraz wykonanie urządzeń ochrony środowiska: m.in. ekranów akustycznych, zbiorników retencyjnych i urządzeń oczyszczania wód, przebudowę i budowę urządzeń infrastruktury technicznej i elementów wyposażenia drogi: barier i oznakowania.

 

Po wybudowaniu obwodnicy poprawią się warunki ruchu na skrzyżowaniu dróg DK28 i DK52, a wyprowadzenie ruchu z DK28 przebiegającej obecnie ulicami: Putka, Lwowską i Zegadłowicza poza centrum miasta, poprawi bezpieczeństwo, komfort i płynność jazdy oraz wyeliminuje ruch tranzytowy z centrum Wadowic.

 

Okres realizacji robót budowlanych:  2024 - 2025