Gmina nie respektuje przepisów o drogach publicznych. Stanowcza reakcja GDDKiA

Nie ma zgody na pogorszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. GDDKiA zamyka nielegalny dojazd na drogę krajową nr 51 w sąsiedztwie miejscowości Dywity.W piątek 18 października br.  w godzinach przedpołudniowych został zamknięty dojazd na drogę krajową nr 51 w bezpośrednim sąsiedztwie Dywit na wysokości osiedla mieszkaniowego i obszaru, gdzie ulokowało swoje siedziby kilka firm (km 80+650). Zamknięcie dojazdu wynika z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego przez Gminę Dywity w 2011 roku oraz ustaleń, które zapadły na sesji Rady Gminy w listopadzie 2016 roku.

 

Przepisy jasno określają lokalizację skrzyżowań

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała XIV/83/11 z dnia 30.11.2011 r.) tereny, na których zlokalizowano osiedle mieszkaniowe oraz gminną strefę przedsiębiorczości miały być podłączone do drogi krajowej nr 51 poprzez drogę lokalną nr 1KDL i drogę powiatową nr 1430N (ul. Spółdzielcza). Podłączenie drogi nr 1KDL bezpośrednio do DK51 nie było możliwe, ponieważ nie spełniało warunków rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem odstępy między skrzyżowaniami na drodze klasy GP poza obszarem zabudowanym nie mogą być mniejsze niż 2000 m oraz nie mniejsze niż 1000 m na terenie zabudowy, a w szczególnych przypadkach, jeśli potrzeby funkcjonalno-ruchowe lub ukształtowanie sieci drogowej takie odstępy uzasadniają,  nie mniejsze niż 1000 m poza terenem zabudowy i 600 m w obszarze zabudowanym. Włączenie drogi nr 1KDL do DK51 usytuowane byłoby pomiędzy istniejącym skrzyżowaniem z drogą gminną (odległość 197 m) i  ul. Sosnową (odległość 338 m), więc warunki te nie zostałyby spełnione.

 

Skutki realizacji inwestycji bez zapewnionego dojazdu

Gmina udostępniła ww. tereny pod inwestycje, jednocześnie przez kilka lat nie podjęła żadnych działań, by wybudować zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego drogę lokalną, która połączyłaby osiedle i strefę przedsiębiorczości z DK51. Tymczasem coraz liczniejsi mieszkańcy rozbudowującego się osiedla mieszkaniowego oraz pracownicy i klienci usytuowanych w sąsiedztwie osiedla firm korzystali z nielegalnego dojazdu, włączając się bezpośrednio na drogę krajową nr 51, stwarzając tym samym znaczne pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. GDDKiA podjęła decyzję o zamknięciu dojazdu i w listopadzie 2016 r. poinformowała o tym władze Gminy. Wywołało to silną reakcję mieszkańców osiedla i właścicieli firm, którzy na sesji Rady Gminy wymogli na władzach Gminy, aby podjęły wreszcie działania zmierzające do budowy drogi, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podłączy ich tereny do drogi krajowej.

 

Tymczasowe rozwiązania

Na sesję zaproszono również kierownictwo olsztyńskiego oddziału GDDKiA, do którego skierowano prośbę o wstrzymanie się z zamknięciem zjazdu do czasu powstania drogi łączącej osiedle i strefę przedsiębiorczości do drogi krajowej. GDDKiA przystała na tę prośbę i ustalono, że dojazd będzie funkcjonował do 30 czerwca 2018 r. Termin ten był kilkakrotnie na prośbę Gminy przedłużany. Jednocześnie wraz z postępującą budową drogi Gmina zaczęła ponawiać propozycję podłączenia budowanej drogi lokalnej bezpośrednio do drogi krajowej, a nie jak to zostało zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego poprzez ul. Spółdzielczą. GDDKiA nie wyraziła na to zgody, powołując się na przytoczone powyżej przepisy rozporządzenia MTiGM ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

Ostateczna decyzja

Gdy w II poł. 2019 zakończyła się budowa drogi łączącej osiedle i strefę przedsiębiorczości z drogą krajową, GDDKiA poinformowała zainteresowane strony, że zgodnie z przyjętymi wspólnie z władzami Gminy i mieszkańcami ustaleniami oraz z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przystępuje do zamknięcia dojazdu i zostanie to wykonane do 18 października 2019 r.

 

Przede wszystkim bezpieczeństwo

GDDKiA ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego wszystkim użytkownikom. Jako zarządca dróg krajowych patrzymy zarówno na problemy kierowców, jak i mieszkańców w najbliższym sąsiedztwie dróg. Te wydawałoby się sprzeczne interesy musimy godzić. Dlatego, rozumiejąc problemy komunikacyjne mieszkańców osiedla oraz pracowników i klientów firm, którzy z braku drogi o utwardzonej nawierzchni po zamknięciu dojazdu zmuszeni byliby korzystać z dróg gruntowych, zgodziliśmy się na wydłużenie okresu funkcjonowania dotychczasowego podłączenia. Wybudowanie przez Gminę lokalnej drogi obsługującej wyżej wymienione tereny i umożliwiającej podłączenie do DK51 przez ul. Spółdzielczą wypełniło wymogi zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego przystąpiliśmy do likwidacji nielegalnego dojazdu.

Zarządzając drogą krajową musimy stosować się do obowiązujących przepisów prawa, które jasno określają warunki funkcjonowania dróg publicznych. Nie możemy brać odpowiedzialności za działania innych podmiotów, które tych przepisów nie respektują, narażając użytkowników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo. Stąd nasza stanowcza reakcja.