S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin Węglin - Kraśnik Południe


Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Lublin Węglin – w. Kraśnik Południe

Nr projektu wg Umowy o Dofinansowanie: POIS.03.01.00-00-0051/19

Data podpisania UoD: 19.09.2019 r.

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2022

Całkowita wartość projektu: 1 488 600 700,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 736 586 673,09 PLN

 

Opis inwestycji:

Przedmiotem projektu jest budowa drogi ekspresowej drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Lublin Węglin – w . Kraśnik Południe o dł. 41,93 km, zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T. Administracyjnie inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim na terenie: gminy Konopnica, Niedrzwica Duża i Strzyżewice oraz w powiecie kraśnickim na terenie gminy Wilkołaz i Kraśnik oraz na terenie miasta Kraśnik.

 

Projekt składa się z trzech odcinków realizacyjnych:

Część nr 1 - w. Lublin Węglin (bez węzła) – w. Niedrzwica Duża (z węzłem) – od km 0+000,00 do km 12+046,36;

Części nr 2 – w. Niedrzwica Duża (bez węzła) – w. Kraśnik Północ (bez węzła) – od km 12+046,36 do km 32+000,00;

Części nr 3 – w. Kraśnik Północ (z węzłem) – w. Kraśnik Południe (z węzłem) – od km 32+000,00 do km 41+934,40;.

 

Na całym odcinku przedmiotowej inwestycji przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu (i rezerwą na dodatkowy pas ruchu, do przekroju docelowego 2x3 pasy ruchu) oraz pasem awaryjnym, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu. Zaprojektowane, w ramach przedmiotowej inwestycji, węzły drogowe, umożliwią bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu po pozostałej sieci drogowej oraz obsługę przyległego terenu poprzez sieć dróg dojazdowych.

 

Główne cele projektu:

• stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T,

• zwiększenie dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową,

• poprawa efektywności transportu drogowego oraz zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału, usług, wpływające na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,

• dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu, poprzez likwidację „wąskich gardeł” i uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej, w sposób poprawiający przepustowość i warunki ruchu w korytarzu transportowym,

• odciążenie od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi,

• usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników w celu zachowania interoperacyjności powstałej infrastruktury transportowej, poprzez dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „S”,

• wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa lubelskiego jak również poza granice państwa.