S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie


Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

Nr projektu wg Umowy o Dofinansowanie: POIS.03.01.00-00-0050/19
Data podpisania UoD: 19.09.2019 r.

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.06.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 992 166 150,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 483 157 243,32 PLN

 

Opis inwestycji:

Przedmiotem projektu jest budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie długości 32,86 km. zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T. Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na 3 odcinki realizacyjne:

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”

Część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł „Słodków" obecnie „Kraśnik Południe" - bez węzła) - Janów Lubelski (węzeł „Kopce" obecnie „Janów Lub. Północ" – bez węzła) początek obwodnicy, długości ok. 18 km,

Część nr 2: odc. realizacyjny obwodnica m. Janów Lubelski (węzeł „Kopce" obecnie „Janów Lub. Północ" - węzeł „Jonaki" obecnie „Janów Lub. Południe" z węzłami), długości ok. 7 km,

Część nr 3: odc. realizacyjny Janów Lubelski (węzeł „Jonaki" obecnie „Janów Lub. Południe" - bez węzła) - węzeł „Łążek Ordynacki" obecnie „Lasy Janowskie" (z węzłem), długości ok. 8 km.

 

Główne cele projektu:

 

Celami projektu są:

- stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T,

- zwiększenie dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową,

- poprawa efektywności transportu drogowego oraz zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału, usług, wpływające na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,

- dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu, poprzez likwidację „wąskich gardeł” i uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej, w sposób poprawiający przepustowość i warunki ruchu w korytarzu transportowym,

- poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi,

- wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej i międzynarodowej,

- usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników w celu zachowania interoperacyjności powstałej infrastruktury transportowej, poprzez dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „S”,

- wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa mazowieckiego i lubelskiego, jak również poza granice państwa.