S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) – w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem)


Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Nisko Południe
(bez węzła) – w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem)

Nr projektu wg Umowy o Dofinansowanie: POIS.03.01.00-00-0053/19-00

Data podpisania UoD: 19.09.2019

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2023

Całkowita wartość projektu: 1 132 005 519,33  PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 587 297 822,46 PLN

 

Opis inwestycji:

Zasadniczą częścią przedsięwzięcia jest budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów,
odc. w. Nisko Południe (bez węzła) – w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) długości
ok. 29,67 km, zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T. Realizacja inwestycji została oparta
na procedurach ujętych w Warunkach Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem
dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę (FIDIC żółty).

Początek budowy drogi ekspresowej S19 przyjęto w km 419+150,00 na terenie gminy Nisko
w powiecie niżańskim, gdzie projektowana droga łączy się z innym odcinkiem budowanej drogi ekspresowej S19 i biegnie nowym śladem omijając okoliczne miejscowości. Początek omawianego odcinka zaczyna się zaraz za węzłem „Nisko Południe”. Trasa posiada ograniczoną dostępność,
która będzie realizowana przez 4 węzły drogowe. Koniec budowy drogi ekspresowej
S19 zlokalizowany jest w km 448+821,94, gdzie następuje włączenie w istniejący już przebieg drogi ekspresowej S19 w okolicach Sokołowa Małopolskiego.

 

Główne cele projektu:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T,
 • zwiększenie dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową,
 • poprawa efektywności transportu drogowego oraz zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału, usług, wpływające na wzrost konkurencyjności zewnętrznej
  UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
 • dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu, poprzez likwidację „wąskich gardeł” i uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej, w sposób poprawiający przepustowość i warunki ruchu w korytarzu transportowym,
 • odciążenie od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi,
 • usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym
  i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników w celu zachowania interoperacyjności powstałej infrastruktury transportowej, poprzez dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „S”,
 • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa podkarpackiego jak również poza granice państwa.