Otwarcie ofert na kolejny odcinek A18

Znamy już wszystkich wykonawców zainteresowanych przebudową i dostosowaniem ponad 13 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Wpłynęło 5 ofert. 

Najniższą ofertę na kwotę 180 517 241,96 zł złożyła firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. Budżet zamawiającego wynosi 172 963 786,58 zł

 

Pozostałe oferty:

1. 185 877 900,17 zł, PORR S.A.

2. 190 871 235,18 zł, Budimex S. A.

3. 195 303 240,06 zł, Konsorcjum - Lider: Max Bögl Polska Sp. z o. o. Partner: Max Bögl Stiftung & Co. KG

4. 207 836 711,31 - Konsorcjum - Lider: MIRBUD S. A., Partner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S. A.

Wcześniej bez rozstrzygnięcia dlatego zmieniamy podejścieGDDKiA 

W ubiegłych latach dwukrotnie ogłaszany był przetarg na realizację odcinka „zero”. Za każdym razem najtańsza oferta na roboty przekraczała budżet zadania o ponad 50% i postępowanie unieważniano. Po przeanalizowaniu wcześniejszych postępowań, podjęliśmy decyzję o połączeniu dwóch odcinków i ich realizację w ramach jednego zadania.

Takie podejście pozwoli rozłożyć na dwa odcinki, koszty ogólne m.in. dostosowanie do warunków kontraktu, w tym węzeł betoniarski, wyposażenie laboratorium z jego utrzymaniem, koszty zaplecza budowy oraz biura projektowego. Dążymy do tego, aby oferenci złożyli przemyślaną, dobrze skalkulowaną i optymalną ofertę, na całościowe zakończenie kontraktu z uzyskaniem decyzji na użytkowanie i oddaniem drogi do ruchu. W efekcie ma to doprowadzić do uzyskania ofert mieszczących się w kosztorysie.

 

Jak będą oceniane oferty?

Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowania zostały ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

- przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy - 30%,

- termin realizacji - 10%,

- cena - 60%.

 

Co w ramach zamówienia

Zwycięzca przetargu w ramach zamówienia ma za zadanie zaprojektowanie i rozbudowę drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa km 0,192 (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) wraz z węzłem Olszyna do km 11,860 (2 km za węzłem Żary Zachód) w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A.

W ramach zadania wyodrębniono dwa pododcinki tzw. „zero” od km 0,192 do km 1,500 i „jeden” od km 1,500 do km 11,860. Zadanie będzie realizowane w formule Projektuj i Buduj.

 

40 miesięcy na realizację

Czas przewidziany na prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 40 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Natomiast do czasu objętego projektowaniem okresy zimowe są wliczane.

 

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:

 • od granicy państwa do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia, odcinek „zero” i „jeden”), - otwarcie ofert,
 • od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa), - podpisana umowa
 • od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - granica województwa, - planowane rozpoczęcie przetargu na roboty II połowa 2020 r.
 • granica województwa - węzeł Golnice - planowane rozpoczęcie przetargu na roboty II połowa 2020 r.

Kalendarium A18 - II etap

 • 1996 r. - powstała Koncepcja Programowa,
 • w 1998 r. uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi, ◦2006 r. - zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzje środowiskowe) oraz dokumentacji technicznej  (projekt budowlany, projekt wykonawczy).
 • 18.10.2007 r. - złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowych w zakresie woj. lubuskiego oraz woj. dolnośląskiego,
 • w dniu 08.09.2008 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w granicach woj. lubuskiego,
 • w dniu 29.09.2008r.  uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w granicach woj. dolnośląskiego, ale w dniu 15.10.2008r. GDDKiA O/ZG złożyła odwołanie od tej decyzji. W dniu 27.02.2009r. uzyskano decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uwzględniającą odwołanie GDDKIA i zmieniającą w/w decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • w związku z wyznaczeniem nowych obszarów Natura 2000 w dniu 10.05.2010r. złożono wniosek o nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw),
 • w dniu 29.07.2010r.  uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw),
 • w dniu 06.12.2011r. wydana została decyzja ZRID.

 

A18 w kierunku zachodniej Europy

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.