Autostradowy most wrocławskiej obwodnicy - podpisanie umowy
ol.jpgUmowę na budowę mostu przez rzekę Odrę, w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 wraz z estakadami dojazdowymi podpisano 20 maja br., w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Most zostanie wybudowany za kwotę 576 782 051, 85 zł (brutto). Inwestycja w całości finansowana z budżetu państwa zostanie zrealizowana w 30 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. / Acciona Infraestructura S.A.

Zakres rzeczowy budowy mostu w ciągu AOW obejmuje:

• Budowę obiektu mostowego,
• Budowę odcinków autostrady przed i za obiektem
• Budowę przebudowę dróg i ulic dojazdowych,
• Budowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej),
• Budowę sieci wodociągowej,
• Przebudowę kolidujących linii napowietrznych wysokiego napięcia,
• Przebudowę kolidujących sieci średniego i niskiego napięcia,
• Budowę stacji transformatorowej,
• Budowę oświetlenia drogowego,
• Wykonanie iluminacji mostu oraz elektrycznych instalacji wewnętrznych w pylonie i przęsłach mostu,
• Przygotowanie obiektu mostowego do zamontowania elementów Systemu Informacji Autostradowej,
• Budowę kanalizacji kablowej dla kabli elektrycznych i telefonów alarmowych.

Ekologia:

Przy budowie nowej trasy ustawione zostaną specjalne ekrany zapobiegające zderzeniom z ptakami.
Wielką uwagę poświęcono oświetleniu obiektu, dlatego wykorzystane zostaną lampy o minimalnej emisji promieniowania zapobiegające oślepieniu zwierząt.

Dane techniczne mostu w ciągu AOW:

Obiekt mostowy składa się z trzech konstrukcyjnie zróżnicowanych części :
• Estakada lewobrzeżna - Obiekt prosty w planie, 11 - przęsłowy. Rozpiętości teoretyczne przęseł wynoszą: 40,00+2x52,00+56,00=6x60,00=49,00 = 609,00m.
• Estakadę zaprojektowano jako dwie niezależne konstrukcje pod obie jezdnie AOW. Konstrukcja nośna dla każdej nitki to ciągła, kablobetonowa belka o przekroju poprzecznym trzykomorowej skrzynki. Całkowita szerokość obiektu wynosi 18,12+1,00+18,12 = 37,24m.
• Most główny przez rzekę Odrę. Jest to konstrukcja czteroprzęsłowa o rozpiętości przęseł 50,00+2x256,00+50,00 = 612,00m. Przęsła środkowe są podwieszone wantami do centralnie usytuowanego, trapezoidalnego pylonu o wysokości 122,00m, balastowane przez belkowe przęsła skrajne doprężone do filarów przy pomocy cięgien sprężających. Przęsła to dwa niezależne pomosty pod każdą z jezdni autostrady. Szerokość całkowita przęseł wynosi 2x19,24+0,10=38,58m. Całkowita szerokość obiektu wynosi 48,55m.
• Estakada prawobrzeżna - obiekt zakrzywiony w planie w klotoidzie (A=1055m) i łuku poziomym (R=3160m), 9-przęsłowy. Rozpiętości teoretyczne przęseł wynoszą: 49,00+7x60,00+50,00 = 519,00m. Długość całkowita obiektu wynosi 521,35m.

Estakadę zaprojektowano jako dwie niezależne konstrukcje pod obie jezdnie AOW. Całkowita szerokość obiektu wynosi 18,12+1,00+18,12 - 37,24m.

Autostradowa Obwodnica Wrocławia

Łączna długość Obwodnicy Wrocławia wynosić będzie 35,4 km.

W dniu 15 kwietnia 2003r wydana została Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-1/03 o ustaleniu lokalizacji autostrady płatnej A-8 (dawnej A-4) dla odcinka Obwodnicy Wrocławia w województwie dolnośląskim. Decyzja ta jest ostateczna i wykonalna.

Inwestycja przewiduje budowę autostradowej obwodnicy Wrocławia nowym śladem. Poprowadzona jest północno-zachodnim obrzeżem miasta. Głównym celem inwestycji jest skierowanie ruchu tranzytowego poza istniejący układ ulic Wrocławia.

Autostradowa Obwodnica Wrocławia będzie przejmowała część ruchu o dalekim zasięgu, znacznie zmniejszając ich udział na pozostałych drogach. Pośrednio zmniejszy się zagrożenie wypadkowe na całej sieci drogowej okolic Wrocławia, bezpośrednio, poprzez odciążenie z relacji, które będą realizowane przez Autostradową Obwodnicę, poprawi się bezpieczeństwo na najbardziej zagrożonych obecnie odcinkach dróg: nr 8 (odc. Długołęka – Wrocław i odc. Wrocław – Kobierzyce) i nr 5 (odc. Trzebnica – Wrocław).

Parametry techniczne AOW:

• klasa drogi: A
• dopuszczalny nacisk na oś: 115 kN
• prędkość projektowa drogi: 120 km/h
• przekrój:  2 jezdnie x 2 pasy ruchu (docelowo 6 – dwie jezdnie po 3 pasy ruchu)
• szerokość pasa ruchu: 3,75 m, pasa awaryjnego: 3,0 m, opaski: 0,5 m, pobocza 1,25 m,

Dane techniczne:

• szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami wewnętrznymi: 12,5 m (docelowo 5,0m)
• skrajnia: 4,70 m
• konstrukcja nawierzchni: nawierzchnia z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego.

Zakres rzeczowy całej inwestycji obejmuje:

Projekt obejmuję budowę 35,384 km autostradowej obwodnicy Wrocławia w ciągu drogi krajowej nr 8, w tym budowę:
• nowego odcinka autostrady o długości 26,756 km,
• PPO „Magnice” o długości 1,029 km,
• PPO „Pawłowice” o długości 0,850 km,
• jednojezdniowej łącznicy autostradowej „Kobierzyce” o długości 1,342 km,
• dwujezdniowej łącznicy autostradowej „Długołęka” o długości 5,407 km,
• 5 węzłów z SPO „Kobierzyce”, „Cesarzowice”, „Lotnisko”, „Kosmonautów”, „Widawa”,
• węzła „Nowa Wieś” bez SPO,
• 2 PPO „Magnice” i „Pawłowice” (docelowo SPO),
• 11 (docelowo 15) wiaduktów drogowych nad autostradą,
• 13 wiaduktów w ciągu autostrady,
• 4 mostów w ciągu autostrady,
• 1 wiaduktu drogowego w ciągu łącznicy autostradowej „Kobierzyce”,
• 1 wiaduktu drogowego i 2 mostów w ciągu łącznicy autostradowej „Długołęka” i 1 kładki dla zwierząt nad łącznicą,
• 4 skrzyżowań jednopoziomowych na łącznicach: Kobierzyce i „Długołęka”,
• dróg zbiorczych i dojazdowych,
• systemu odwadniania autostrady,
• urządzeń ochrony środowiska,
• projektowanego uzbrojenia terenu wraz z przebudową kolidującego istniejącego uzbrojenia,
• oświetlenia i ogrodzenia autostrady,
• elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz systemu zarządzania autostradą płatną,
• przebudowę sieci dróg krajowych, wojewódzkich, gminnych oraz ulic w obrębie liniach rozgraniczających inwestycji.

m.1.jpg  m.2.jpg  m.3.jpg