S61 odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn


Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S61, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn

Nr projektu wg Umowy o Dofinansowanie: POIS.03.01.00-00-0054/19

Data podpisania UoD: 15.11.2019

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2023

Całkowita wartość projektu: 3 088 071 971,29 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 1 636 870 479,79 PLN

 

Opis inwestycji:

Przedmiotem projektu jest budowa drogi ekspresowej S61, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn o długości ok 91,00 km, zlokalizowanej w bazowym korytarzu TEN-T (Morze Północne-Bałtyk). Administracyjnie inwestycja zlokalizowana jest w północno – wschodniej części Polski i przebiega w początkowej fazie przez województwo mazowieckie, a w pozostałej, większej części przez obszar województwa podlaskiego. Projektowana droga ekspresowa S61, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn jest zlokalizowana w województwie mazowieckim, w powiatach ostrowskim i ostrołęckim na terenie gminy Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Czerwin oraz w województwie podlaskim, w powiatach łomżyńskim, zambrowskim, kolneńskim, grajewskim na terenie gminy Śniadowo, Łomża, Piątnica, Zambrów, Mały Płock, Stawiski, Grabowo, Szczuczyn.

 

Projekt składa się z sześciu zadań:

Zad. 1: Podborze – Śniadowo,

Zad. 2: Śniadowo – Łomża Południe,

Zad. 3: Łomża Południe – Łomża Zachód,

Zad. 4: Łomża Zachód – Kolno,

Zad. 5: Kolno – Stawiski,

Zad. 6: Stawiski – początek obwodnicy Szczuczyna.

 

Na całym odcinku (S61 i S8) inwestycji przewidziano przekrój dwujezdniowy, z dwoma pasami ruchu oraz pasem awaryjnym, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu. Natomiast drogi klasy G i GP zaprojektowano w przekroju jednojezdniowym. Zaprojektowane węzły drogowe umożliwią bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu po pozostałej sieci drogowej oraz obsługę przyległego terenu poprzez sieć dróg serwisowych.

 

Główne cele projektu:

• stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T,

• zwiększenie dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową,

• poprawa efektywności transportu drogowego oraz zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału, usług, wpływające na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,

• dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu, poprzez likwidację „wąskich gardeł” i uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej, w sposób poprawiający przepustowość i warunki ruchu w korytarzu transportowym,

• odciążenie od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi,

• usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników w celu zachowania interoperacyjności powstałej infrastruktury transportowej, poprzez dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „S”,

• wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa mazowieckiego i podlaskiego jak również poza granice państwa.