S19 Lasy Janowskie – Nisko Południe


Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Lasy Janowskie (bez węzła) – w. Nisko Południe (z węzłem)

Nr projektu wg Umowy o Dofinansowanie: POIS.03.01.00-00-0055/19

Data podpisania UoD: 15.11.2019

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2022

Całkowita wartość projektu: 917 408 465,64 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 468 342 018,53PLN

 

Opis inwestycji:

Zasadniczą częścią przedsięwzięcia jest budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lasy Janowskie – Nisko Południe o długości 24,16 km, zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T.

Przedmiotowy odcinek drogi S19 zlokalizowany jest w województwie lubelskim, w powiecie janowskim w gminie Janów Lubelski oraz w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim na terenie gminy Pysznica, w powiecie niżańskim na terenie gmin: Jarocin, Ulanów, Rudnik nad Sanem i Nisko.

Projekt jest realizowany w systemie P&B w ramach 3 zadań:

• Zadanie A: od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła „Zdziary” (z węzłem) o długości ok. 9,48 km,

• Zadanie B: od węzła „Zdziary” (bez węzła) do węzła „Rudnik nad Sanem” (bez węzła) o długości ok. 8,22 km,

• Zadanie C: od węzła „Rudnik nad Sanem” (z węzłem) do węzła „Nisko Południe” (z węzłem) o długości ok. 6,46 km

Na całym odcinku przedmiotowej inwestycji przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu oraz pasem awaryjnym, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu. Zaprojektowane w ramach przedmiotowej inwestycji węzły drogowe umożliwią bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu po pozostałej sieci drogowej oraz obsługę przyległego terenu poprzez sieć dróg serwisowych.

Główne cele projektu:

• stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T,

• zwiększenie dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową,

• poprawa efektywności transportu drogowego oraz zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału, usług, wpływające na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,

• dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu, poprzez likwidację „wąskich gardeł” i uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej, w sposób poprawiający przepustowość i warunki ruchu w korytarzu transportowym,

• odciążenie od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi,

• usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników w celu zachowania interoperacyjności powstałej infrastruktury transportowej, poprzez dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „S”,

• wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa podkarpackiego jak również poza granice państwa.