Opolskie obwodnice w krajowym Programie „100 obwodnic”
W ramach założeń opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury Programu budowy „100 obwodnic" na lata 2020-2030, mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawę przepustowości sieci drogowej, przewidziano na terenie Opolszczyzny budowę czterech obwodnic:

·         obwodnica Brzegu w ciągu DK39

·         obwodnica Lędzin w ciągu DK46

·         obwodnica Prudnika w ciągu DK41

·         obwodnica Sidziny w ciągu DK46

 

Obwodnica Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39

 

Stan prac przygotowawczych: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła rozpoczęcie prac przygotowawczych dla przedmiotowej inwestycji, podpisując w dniu 15.04.2019 r. umowę na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) z elementami Koncepcji Programowej (KP). Podstawowym celem ww. etapów prac projektowych jest zamodelowanie kilku wariantów przebiegu trasy, a dla najbardziej optymalnego wariantu - uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach inwestycji (DŚU). Natomiast na etapie KP wskazane zostaną warianty konkretnych rozwiązań technicznych, zlokalizowanych w  korytarzu terenowym wskazanym we wniosku o DŚU.

W dniach 10 i 11 grudnia ubiegłego roku odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców Gminy Lubsza oraz mieszkańców Miasta Brzeg i Gminy Skarbimierz, na których zaprezentowane zostały rozwiązania projektowe dla tego zadania. 

 

Cel: Inwestycja przewiduje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 39 wraz z budową mostu przez rzekę Odrę, budową wiaduktu nad linią kolejową nr 132 (Opole - Wrocław) oraz przebudową kolidującej infrastruktury drogowej i branżowej.  Podstawowym celem budowy obwodnicy Brzegu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej numer 39. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg.
Inwestycja pozwoli na skomunikowanie północnej części województwa opolskiego z autostradą A4 i będzie stanowiła uzupełnienie istniejącej obwodnicy w ciągu drogi 94.
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46

 

Stan prac przygotowawczych: Dla przedmiotowej inwestycji prace przygotowawcze zostaną rozpoczęte.

 

Cel: Podstawowym celem budowy obwodnicy Lędzin jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości w ciągu drogi krajowej numer 46. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja stanowić będzie element nowego ciągu drogi krajowej numer 46, jako drogi wylotowej z Opola w kierunku wschodnim. Pozwoli na sprawne skomunikowanie stolicy województwa opolskiego z Lublińcem i dalej z Częstochową. Jest to kolejny etap prac poprawiających bezpieczeństwo i przepustowość drogi krajowej nr 46, po oddanej w ubiegłym roku obwodnicy Myśliny. 
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41
 

Stan prac przygotowawczych: Dla inwestycji były prowadzone prace przygotowawcze we wcześniejszych latach, niemniej jednak z uwagi na upływ czasu obecnie istnieje konieczność przygotowania całości dokumentacji zgodnej z obecnymi wymogami i przepisami.

Cel: Podstawowym celem budowy obwodnicy Prudnika jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej numer 41. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja pozwoli na sprawne skomunikowanie ciągów dróg nr 40 oraz 41 i będzie stanowić uzupełnienie do istniejącej obwodnicy w ciągu drogi 41. Obwodnica poprawi dostępność komunikacyjną województwa opolskiego od strony południowej granicy kraju.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46
 

Stan prac przygotowawczych: Dla przedmiotowej inwestycji prace przygotowawcze zostaną rozpoczęte.

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Sidziny jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości w ciągu drogi krajowej numer 46. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Obwodnica Sidziny ułatwi dostępność komunikacyjną Nysy od strony stolicy województwa. Inwestycja będzie pełniła rolę uzupełniającą do nowych obwodnic Nysy oraz Niemodlina.
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 Obwodnice w realizacji

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę na terenie woj. opolskiego czterech obwodnic o łącznej długości około 63,7 km. Zadania te są na różnym etapie realizacji:

 

·         dla obwodnicy północnej Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40 w styczniu br. złożony został do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o wydanie decyzji ZRID

·         dla obwodnicy Praszki wciągu DK45 i obwodnicy Olesna w ciągu S11 w I kwartale br. planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

·         dla obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46 w lipcu ubiegłego roku otrzymaliśmy decyzję ZRID, co pozwoliło na rozpoczęcie w sierpniu 2019r. prac na budowie. Planowany termin zakończenia inwestycji -  IV kwartał 2021r.

Zadania te są realizowane niezależnie od nowego programu budowy 100 obwodnic.​