Dolnośląskie obwodnice w krajowym Programie „100 Obwodnic”
Siedem obwodnic dolnośląskich miast zostało ujętych w opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury Programie "100 Obwodnic" na lata 2020-2030. Część z nich to zadania, dla których trwa już etap opracowania dokumentacji projektowej, dla innych z kolei proces przygotowawczy dopiero się rozpocznie.

Poniżej prezentujemy listę dolnośląskich zadań ujętych w Programie:

  • Obwodnica Głogowa w ciągu DK12
  • Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3
  • Obwodnica Legnicy w ciągu DK94
  • Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25
  • Obwodnica Milicza w ciągu DK15
  • Obwodnica Oławy w ciągu DK94
  • Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46

Obwodnica Głogowa w ciągu DK12

 

Stan prac przygotowawczych: W dniu 22 sierpnia 2018r. została zawarta umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu a firmą Transprojekt Gdański na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”. Obecnie trwają prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym dla obwodnicy Głogowa w ciągu DK12. Wykonawca analizuje cztery warianty przebiegu trasy. Od 26 listopada do 4 grudnia ubiegłego roku odbywały się spotkania informacyjne w powiatach: głogowskim i polkowickim. Podczas spotkań zaprezentowane zostały rozwiązania projektowe dla obwodnicy Głogowa a każdy mieszkaniec miał możliwość zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi przyszłej inwestycji i wyrażenia opinii dotyczących tego przedsięwzięcia.

 

Cel: Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego i stanowić będzie fragment połączenia nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Nowo wybudowana obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego na terenie miasta Głogowa, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta. Dzięki tej obwodnicy Głogów zyska nową przeprawę przez Odrę, co znacząco powinno skrócić czas potrzebny na przejazd przez miejscowość. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3

 

Stan prac przygotowawczych: Umowa na prace projektowe została podpisana 19 lipca 2019 r. pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu a WYG International Sp. z o.o. W ramach realizacji projektu Wykonawca wykonuje opracowania w zakresie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego dla Obwodnicy Kaczorowa oraz materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca w ramach realizowanego projektu zobowiązany jest również do przygotowania Projektu Budowlanego (PB) wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a także Projektu Wykonawczego (PW) oraz Dokumentacji Przetargowej (DP). Obecnie trwają prace projektowe nad Studium-Techiczno-Ekonomiczno-Środowiskowym dla obwodnicy Kaczorowa oraz wstępne prace koncepcyjne przebudowy DK3 po istniejącym śladzie od obwodnicy Bolkowa do obwodnicy Kaczorowa oraz od obwodnicy Kaczorowa do obwodnicy Maciejowej. Trwa również inwentaryzacja przyrodnicza. W II kwartale 2020 r. planuje się przeprowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących całej inwestycji.

 

Cel: Podstawowym celem budowy obwodnicy Kaczorowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się na kierunku Bolków – Jelenia Góra. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Kaczorowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego – aż do granicy polsko-czeskiej, i dla ruchu regionalnego, ponieważ poprawie ulegnie połączenie Jeleniej Góry z węzłem S3 w Bolkowie.

 

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94

 

Stan prac przygotowawczych: Inwestycja będzie realizowana przy współpracy z Prezydentem Miasta Legnica. Długość odcinka miejskiego i pozamiejskiego wynosi łącznie ok. 3,6 km, w tym na terenie pozamiejskim, realizowanym przez GDDKiA ok. 2,8 km. Inwestycja jest na etapie uzgodnienia treści porozumienia pomiędzy GDDKiA a Prezydentem Miasta Legnica o współpracy przy sporządzaniu opracowań projektowych.

 

Cel: Podstawowym celem budowy obwodnicy Legnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze ścisłego centrum miasta. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej Legnicy. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, biegnącego zarówno w układzie wschód-zachód wzdłuż drogi krajowej nr 94, jak i od północy (od Lubina), w tym usprawni połączenie tego kierunku z autostradą A4.

 

Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25

 

Stan prac przygotowawczych: Dla przedmiotowej inwestycji prace przygotowawcze zostaną rozpoczęte.

 

Cel: Podstawowym celem budowy obwodnicy Międzyborza jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na kierunku północ-południe od drogi ekspresowej S8 w kierunku korytarza drogi krajowej nr 11 i niedawno zakończonej obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, która jest jednym z pierwszych elementów przyszłego korytarza drogi ekspresowej S11, planowanej do realizacji w przyszłej perspektywie UE. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Międzyborzu

 

Obwodnica Milicza w ciągu DK15

 

Stan prac przygotowawczych: Dla przedmiotowej inwestycji prace przygotowawcze zostaną rozpoczęte.

 

Cel: Podstawowym celem budowy obwodnicy Milicza jest wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście z uwagi na przebieg drogi krajowej nr 15 przez centrum Milicza. Ruch odbywa się na osi północ-południe pomiędzy Jarocinem, w ciągu drogi krajowej nr 11, a Trzebnicą w ciągu drogi krajowej nr 5. Oba korytarze są ważnymi arteriami drogowymi, które są stopniowo przebudowywane do standardu drogi ekspresowej. Natomiast patrząc szerzej jest to również jeden z ważnych korytarzy pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem.

 

Obwodnica Oławy w ciągu DK94

 

Stan prac przygotowawczych: Zadanie znajduje się na bardzo wstępnym etapie. Prowadzone są prace koncepcyjne dla obejścia miejscowości.

 

Cel: Podstawowym celem budowy obwodnicy Oławy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście z drogi krajowej nr 94. Droga krajowa nr 94 jest drogą alternatywną dla autostrady A4, co w sytuacji występowania wypadków na A4 koncentruje duży ruch w Oławie. Ponadto, budowa obwodnicy upłynni ruch do Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. Nowo wybudowana obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z Oławy, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta.

 

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46

 

Stan prac przygotowawczych: Dla przedmiotowej inwestycji prace przygotowawcze zostaną rozpoczęte.

 

Cel: Podstawowym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który generuje droga krajowa nr 46. Jest to ruch kierujący się od Opola i autostrady A4 w kierunku Kotliny Kłodzkiej i dalej do przejścia w Kudowie Zdroju. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększy się dostępność do bazy turystycznej w regionie.

 

Obwodnice w realizacji

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Dotychczas, do końca 2019 r., oddano do ruchu w ramach PBDK 15 obwodnic, natomiast w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64. Ponadto budowa obwodnic dużych miast i aglomeracji jest realizowana w ramach rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych (obwodnica Łodzi, Bydgoszczy, Częstochowy czy Rzeszowa). Zadania te są realizowane niezależnie od nowego programu budowy 100 obwodnic.

Przypomnijmy, że na Dolnym Śląsku w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), w grudniu 2019 r. została oddana do ruchu Obwodnica Bolkowa, a obecnie trwa budowa obwodnicy Wałbrzycha, realizowana wspólnie przez Prezydenta Miasta Wałbrzych i GDDKiA.

 

Program "100 Obwodnic"

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Więcej o Programie "100 Obwodnic" TUTAJ

Strona internetowa Programu "100 obwodnic" -TUTAJ