Podkarpackie obwodnice w krajowym Programie „100 Obwodnic”

Osiem obwodnic podkarpackich miast zostało ujętych w opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury Programie "100 Obwodnic" na lata 2020-2030. Część z nich to zadania, dla których trwa już etap opracowania dokumentacji projektowej, dla innych z kolei proces przygotowawczy dopiero się rozpocznie.

 Poniżej prezentujemy listę zadań z Podkarpacia ujętych w Programie:

Obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73

Obwodnica Jasła w ciągu DK73

Obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9

Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28

Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9

Obwodnica Pilzna w ciągu DK73

Obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/77

Obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap)

 

Obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73 

Stan prac przygotowawczych: Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu wybór potencjalnych wariantów przebiegu obwodnic w ciąg DK73. Oprócz tego planowana jest równolegle przebudowa drogi krajowej nr 73 pomiędzy Pilznem a Jasłem na odcinkach pomiędzy obwodnicami.

 

Cel realizacji inwestycji: Inwestycja ma na celu wyprowadzenie ruchu z obu miejscowości. Dzięki budowie obwodnic ruch tranzytowy na osi północ-południe, w kierunku Pilzna i Jasła oraz drogi krajowej nr 94, drogi krajowej nr 28 i autostrady A4, zostanie wyprowadzony z obu miejscowości.

Dzięki realizacji zadania nastąpi poprawa bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie emisji spalin i hałasu. 

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Jasła w ciągu drogi krajowej nr 73 

Stan prac przygotowawczych: Prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu wybór potencjalnych wariantów przebiegu obwodnicy. Inwestycja stanowi element większego zamierzenia związanego z poprawą przepustowości całego ciągu DK73 pomiędzy Pilznem a Jasłem.

 

Cel realizacji inwestycji: Inwestycja ma na celu wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście z kierunków południowo wschodniego i zachodniego, czyli drogi krajowej nr 28, stanowiącej główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji tej obwodnicy, ruch tranzytowy powinien  się znacząco zmniejszyć w centrum miejscowości.

Dzięki realizacji obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg w Jaśle. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9

Stan prac przygotowawczych: Dla inwestycji nie przeprowadzono jeszcze prac przygotowawczych.

 

Cel realizacji inwestycji: Celem  udowy obwodnicy Kolbuszowej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej numer 9. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa  ułatwi tranzyt w ciągu drogi krajowej numer 9 Rzeszów - Radom i będzie stanowiła jedną z dwóch nowych obwodnic w ciągu DK9 (Oprócz tego przewidziana jest realizacja obwodnicy Nowej Dęby).

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28 

Stan prac przygotowawczych: Dla inwestycji nie są obecnie prowadzone prace przygotowawcze. Z uwagi na planowaną budowę nowego korytarza S19, konieczne jest kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej nr 28.

 

Cel realizacji inwestycji: Celem budowy obwodnicy Miejsca Piastowego jest wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście w układzie wschód-zachód w ciągu drogi krajowej nr 28, stanowiącej główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji tej obwodnicy ruch tranzytowy w centrum miejscowości powinien się znacząco zmniejszyć. Planowane  jest docelowe wytyczenie nowego przebiegu drogi krajowej nr 28, co powinno również poprawić sytuację w miejscowościach sąsiednich i poprawić dostępność do planowanej drogi ekspresowej S19.

Dzięki realizacji obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Miejscu Piastowym. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze krajowej nr 28.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej nr 9 

Stan prac przygotowawczych: Dla niniejszej inwestycji nie przeprowadzono jeszcze prac przygotowawczych.

 

Cel realizacji inwestycji: Celem budowy obwodnicy Nowej Dęby jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa obwodnica ułatwi tranzyt w ciągu drogi krajowej numer 9 Rzeszów - Radom i będzie stanowiła jedną z dwóch nowych obwodnic w ciągu DK9 (planowana jest również realizacja obwodnicy Kolbuszowej).

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Pilzna w ciągu drogi krajowej nr 73 

Stan prac przygotowawczych: Dla inwestycji prowadzone są obecnie prace przygotowawcze mające na celu wybór potencjalnych wariantów przebiegu obwodnic w ciąg DK73. Oprócz tego planowana jest równolegle przebudowa drogi krajowej nr 73 pomiędzy Pilznem a Jasłem.

 

Cel realizacji inwestycji: Celem budowy obwodnicy Pilzna jest wyprowadzenie z miasta ruchu, jaki koncentruje się z kierunków wschodniego i zachodniego (droga krajowa nr 94 i autostrada A4) oraz w kierunku południowym. Przebieg DK73 łączy korytarz transportowy DK94/A4 z drogą krajową nr 28 stanowiącą główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji obwodnicy ruch tranzytowy powinien się znacząco zmniejszyć w centrum miejscowości.

Dzięki realizacji obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg w Jaśle. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na osi północ-południe.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Przemyśla w ciągu drogi krajowej nr 28/77 

Stan prac przygotowawczych: Dla inwestycji nie rozpoczęto prac przygotowawczych

 

Cel realizacji inwestycji: Celem budowy obwodnicy Przemyśla jest wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego w ciągu dróg krajowych numer 28 oraz 77. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa inwestycja ułatwi tranzyt w ciągu drogi krajowej numer 28 w kierunku polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 84 (II etap) 

Stan prac przygotowawczych: Jest to kolejny etap inwestycji polegającej na dokończeniu obejścia Sanoka. I etap udostępniono kierowcom 31.01.2020 r. Inwestycja posiada decyzję środowiskową.

 

Cel realizacji inwestycji: Celem rozbudowy obwodnicy Sanoka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego w ciągu dróg krajowych nr 28 oraz nr 84 z centrum miejscowości. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Więcej o Programie "100 Obwodnic" TUTAJ

Strona internetowa Programu "100 obwodnic" TUTAJ